Rökstopp halverade antalet komplikationer efter operation

Patienter som slutade röka fyra veckor innan de skulle opereras drabbades av hälften så många komplikationer i efterförloppet jämfört med dem som fortsatte att röka, visar en avhandling från Karolinska institutet.

Att rökare oftare än icke-rökare postoperativt drabbas av sårinfektioner, svårläkta sår och andra komplikationer är välkänt. Vad som har varit oklart är hur lång tid före operationen patienten måste sluta röka för att komplikationsrisken ska minska.

David Lindström, kirurg vid Södersjukhuset i Stockholm, disputerar i dag på en doktorsavhandling som visar att ett rökstopp så sent som fyra veckor före operationen ger god effekt.

I studien deltog 117 patienter som skulle opereras, varav hälften erbjöds hjälp med att sluta fyra veckor före operationen.

Patienterna i kontrollgruppen drabbades av ungefär dubbelt så många komplikationer som patienter som deltog i rökavvänjningsprogrammet.

Ett år senare var 33 procent av de patienter som fick hjälp med att sluta röka fortfarande rökfria.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida