Utredning föreslår 441 miljoner kronor för att förebygga självmord

Förebyggande insatser mot självmord bör ha samma effekt för att minska dödligheten som hjärt- och lungräddning. Det menar Självmordspreventionsutredningen, som i dag lämnade sitt första delbetänkande till folkhälsominister Maria Larsson.

Självmordspreventionsutredningen föreslår i sitt första delbetänkande att NASP, Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, vid Karolinska institutet får drygt tre miljoner kronor för att genomföra ett pilotförsök i att utbilda huvudinstruktörer i ett utbildningsprogram för att hantera livskriser och psykisk ohälsa. En första hjälpen i psykisk hälsa.

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) föreslås få två miljoner kronor för att utvärdera pilotförsöket. Utredningen föreslår också ytterligare totalt 66 miljoner kronor under fem år till NASP för att stimulera och stödja kommunernas arbete och skapa förutsättningar för ett långsiktigt suicidförebyggande arbete.

Första hjälpen-kurser i hela landet

Dessutom föreslår den – om pilotprojektet slår väl ut – ytterligare 370 miljoner kronor till att under en femårsperiod under genomföra första hjälpen-kursen i hela landet.

Utredningen hänvisar till den effekt som förebyggande insatser har haft för att minska antalet döda i hjärt- och kärlsjukdom, inte minst den roll som de korta utbildningarna i HLR, hjärt- och lungräddning, förmodligen har spelat. Liksom personer som drabbas av hjärtstopp är personer med självmordsproblematik beroende av att omvärlden kan och vill ingripa, anser utredningen.

Vill öka kunskap och medvetenhet

Det var i september förra året som regeringen utsåg länsrådet Gun-Marie Pettersson till särskild utredare för att klargöra och analysera förutsättningarna för att inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens områden utveckla och förbättra händelseanalyser av inträffade självmord.

Utredningen har också sett på hur allmänhetens medvetenhet och kunskap om självmord och psykisk sjukdom kan öka för att på så vis minska den rädsla och de tabun som omgärdar psykisk sjukdom och självmord. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida