Vi äter för lite frukt och grönsaker

Nio av tio äter inte den mängd frukt och grönsaker som rekommenderas. En tredjedel av befolkningen är inte tillräckligt fysiskt aktiva. Det framgår av Folkhälsoinstitutets årliga rapport om våra levnadsvanor.

Rapporten handlar om de levnadsvanor som har betydelse för befolkningens hälsa; kost, motion, alkohol, tobak, spel och sexualitet. Det visar sig att vi inte ändrar våra vanor särskilt mycket. Det mesta är sig likt sedan flera år bakåt i tiden.

Levnadsvanorna skiljer sig mellan könen. För männen är det vanligare att äta för lite frukt och grönsaker, snusa dagligen och ha riskabla alkoholvanor.

Fysisk aktivitet

Rekommendationen är att vi ska röra på oss minst 30 minuter per dag. Det gör 65 procent av befolkningen och det har inte ändrats sedan 2004. Mest fysiskt aktiva är den yngsta åldersgruppen 16-29 år, medan de allra äldsta rör sig minst.

Det är ingen skillnad mellan kvinnor och män, däremot finns det socioekonomiska skillnader. Personer som yrkesarbetar, har lång utbildning och god ekonomi är mer fysiskt aktiva. De som är födda utanför Europa rör sig mindre i jämförelse med svenskfödda.

De flesta säger att de vill bli mer fysiskt aktiva och 27 procent uppger att de skulle behöva stöd för att komma igång.

Matvanor

Vi bör äta 500 gram frukt och grönsaker per dag, eller uppskattningsvis fem ”portioner”. Bara en av tio kommer upp i den mängden.

34 procent av männen och 17 procent av kvinnorna äter lite frukt och grönsaker. Enligt definitionen är det mindre än 1,3 portioner per dag.

De som äter mest frukt och grönsaker är unga kvinnor, minst äter äldre kvinnor. Bland männen är det ingen skillnad mellan åldersgrupperna. Även här finns det socioekonomiska skillnader. Bland kvinnor är det inga skillnader mellan de som är födda i Europa och de som är svenskfödda, men bland män så äter de som är födda utanför Europa mer frukt och grönsaker än de som är födda i Sverige.

Alkohol och tobak

Närmare en miljon har riskabla alkoholvanor. Det motsvarar 16 procent av männen och 10 procent av kvinnorna. Det är inga stora socioekonomiska skillnader. Hög konsumtion av alkohol förekommer i alla grupper oavsett ekonomi, utbildning och yrkesarbete.

Störst andel riskabla alkoholvanor finns bland unga män och kvinnor: 26 procent av kvinnorna och 31 procent av männen i åldrarna 16-29 år.

Ungefär hälften av dem som har riskabla alkoholvanor säger att de vill minska sin konsumtion, men endast en liten del uppger att de vill ha stöd.

Det är 13 procent av kvinnorna och 12 procent av männen som röker dagligen. Det har inte skett några stora förändringar de senaste åren, men det har varit en sjunkande trend ända sedan början av 1980-talet. Flest dagligrökare finns i åldersgruppen 45-64 år.

Betydligt fler män än kvinnor snusar dagligen, 20 respektive 4 procent.

Sexuell hälsa

Tonårsaborterna fortsätter att minska. Antalet klamydia- och hivinfektioner har ökat svagt under hela 2000-talet. Men sedan 2007 har antalet klamydiafall minskat.

Årets folkhälsorapport har även fokuserat på livsmiljö i förhållande till levnadsvanor, vilket inte har tagits upp i tidigare rapporter. Man har tittat på skyddsfaktorer som grönområden, trygga hemförhållanden, goda grannar och god arbetsmiljö. Riskfaktorer är arbetslöshet, mobbning, våld, smittspridning, förälder med drogproblem eller separationer. Andra aspekter som har betydelse för livsmiljön kan vara utbud och tillgång till livsmedel samt gång och cykelbanor.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida