Visst har studien vetenskaplig grund

I Åsa Erlandsons artikel i Vårdfokus 11/10 med rubriken "Alternativa metoder — nyskapande eller lågvattenmärken” anges att det vid Högskolan i Borås pågår ett forskningsprojekt som ligger långt ifrån vetenskaplig kvalitet. Det är fel, skriver forskaren. ?

1 december 2010

Forskningsprogrammet som avses är förmodligen — någon referens om var information inhämtas anges inte — det samarbetsprojekt som leds av professor Ingegerd Bergbom, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet och Berit Lindahl, lektor vid Högskolan i Borås. Programmet har titeln ”Patientrummets interiör och utformning på intensivvårdsavdelning samt dess betydelse för hälsa, välbefinnande och trivsel”. Programmet har granskats och erhållit finansiering från båda dessa lärosäten. Projektidén har även granskats av professor Roger Ulrich, Texas A & M University’s College of Architecture, och gästprofessor vid centrum för Vårdbyggnadsforskning Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Trots detta menar Åsa Erlandson att forskningen inom aktuellt projekt ”ligger mycket långt från vetenskap och beprövad erfarenhet”. ??

Projektet har ett antal utgångspunkter:?

  • Avsikten med forskningsprogrammet är att studera miljöns betydelse för tillfrisknande och välbefinnande. Det har både patient, närstående och personalperspektiv.?
  • Det aktuella projektet är en interventionsstudie som har en explorativ design där analysmetoder utgående från både ett kvalitativt och kvantitativt paradigm kommer att användas. ?
  • Forskning har visat att miljön på en intensivvårdsavdelning som sidoeffekt skapar ohälsa för främst patienter men även för personal.
  • Ett projekts vetenskaplighet baseras bland annat på grundläggande och fasta strukturer. Konkret i det aktuella projektet innebär det att en intervention, det vill säga iordningställande av ett rum, inte kan styras av en enskild arkitekts eller inredares tycke och smak. För att genomföra förändring av det rum som ska studeras används därför några av feng shui grundläggande principer om form och färg, det vill säga inget annat. ??

Syftet med forskningsprojekten är överhuvudtaget INTE att studera hur den fysiska omgivningen påverkar livskraften chi, vilket anges i Erlandsons text. Denna principiella vägledning för inredning av rummet är marginell medan kunskap som genererats från forskning om miljö (Frandsen et al., 2009), det vi i vetenskapliga sammanhang benämner evidensbaserad design (Ulrich, 2006, 2008; Dijkstra et al. 2006) om till exempel ljud, ljus är övervägande.

Iordningställande av ett rum är heller inte exempel på forskning, forskning startar först när de separata studierna genomförs. Vårdrummets betydelse uppmärksammades och studerades redan av Florence Nightingale. Det kan även tilläggas att projektet har haft tillgång till kompetens i form av två arkitekter, verksamma vid arkitektbyrå respektive Chalmers tekniska högskola.?

Den aktuella konsulten som omtalas i Erlandsons artikel är för övrigt feng shui-utbildad (Bachelor degree) vid University of Edinburgh och är författare till flera böcker inom området. Forskningsprogrammet bygger härmed på både praktisk beprövad erfarenhet och vetenskaplig skolning inom området. ?

Vårdfokus är en medlemstidning för personer som är aktiva inom olika vårdverksamheter. Dessa verksamheter har det gemensamt att de vilar på evidensbaserad grund. Aktuella frågor ska diskuteras och vi ser gärna en diskussion kring forskning som rör miljö. Frågeställningen, och dess påverkan på både patienter och personal, är för viktig för att slentrianmässigt förkastas. ?

— Berit Lindahl, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap,Högskolan i Borås

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida