Journal på nätet

Får inte ge anhöriga tillgång till journal

Får inte ge anhöriga tillgång till journal
Efter Högsta förvaltningsdomstolens beslut får landstingen inte längre ge anhöriga direktåtkomst till en patients journal. Arkivbild: Mostphotos

Landstinget i Uppsala gjorde fel som lät ombud få direktåtkomst till journaluppgifter om enskilda patienter. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en långdragen rättstvist som påverkar samtliga landsting.

Det började 2014 när Datainspektionen efter en granskning av e-tjänsten Journalen uppmanade landstinget i Uppsala att ta bort den så kallade ombudsfunktionen eftersom den ansågs strida mot lagen. Tjänsten innebär att patienten helt eller delvis kan ge ett ombud tillgång till journalen. Tanken är att en närstående ska kunna följa vårdförloppet genom att ta del av anteckningar, prover, remisstatus och andra data.

Landstinget i Uppsala län, numera Region Uppsala, delade inte Datainspektionens analys och överklagade beslutet till förvaltningsrätten, som dock gav Datainspektionen rätt.

Läs också: Tvist om anhöriga ska få tillgång till nätjournal

Tre olika domslut

Region Uppsala överklagade på nytt, och i juni förra året upphävde kammarrätten både förvaltningsrättens dom och Datainspektionens beslut. Domslutet grundades på bestämmelser i patientdatalagen som enligt kammarrätten ger vårdgivare rätt att ge ombud direktåtkomst till journaluppgifter om patienten samtycker till det.  

Datainspektionen överklagade till sista instans, Högsta förvaltningsomstolen, som nu river upp kammarrättens dom och går på Datainspektionens linje. Samtyckesregeln anses inte vara tillämplig i detta fall. I sitt beslut skriver Högsta förvaltningsdomstolen att ”ordalydelsen i patientdatalagen ger inte uttryck för annat än att det endast är till patienten själv som vårdgivaren får ge direktåtkomst.”

Påverkar alla landsting

Domslutet har stor påverkan eftersom ombudsfunktionen ingår i det nätjournalsystem som ägs av vårdgivarnas eget e-hälsobolag Inera och används av samtliga landsting.

När Vårdfokus skrev om rättstvisten i augusti förra året konstaterade Sofie Zetterström, vice vd på Inera, att det vore olyckligt om anhöriga förlorade möjligheten att vara delaktiga i vård och behandling via Journalen.

– Det vore en enorm förlust särskilt som vi närmar oss ett läge där även kommunerna kommer att anslutas till Journalen, då kan närstående exempelvis stötta sina äldre föräldrar inom omsorgen, sa hon till Vårdfokus.

Ska ta bort funktionen

Nu berättar Sofie Zetterström för Läkartidningen att Inera förbereder sig för att ta bort funktionen.

Att föräldrar har direktåtkomst till sina barns journaler till dess de fyller 13 år har Datainspektionen inte ifrågasatt.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida