Läkemedel. Kvinnor får antibiotika — män blodfettssänkande

Även när urinvägsinfektioner har exkluderats förskrivs antibiotika till fler kvinnor än män. Det finns olikheter i läkemedelsförskrivningen som inte går att förklara.

5 januari 2011

En systematisk analys visar att 59 procent av alla män och 75 procent av alla kvinnor hämtade ut minst ett receptförskrivet läkemedel under 2009.??

Naturligt till viss del eftersom kvinnor besöker sjukvården oftare än vad män gör, säger apotekaren Desirée Loikas, en av forskarna bakom analysen. Naturligt är det också att kvinnor får mer tyreoideahormoner eftersom de oftare får sköldkörtel­sjukdomar. Liksom att män får mer läkemedel mot gikt och diabetes, eftersom det drabbar dem i högre utsträckning.??

Men annat finns det anledning att vara kritisk till. Att fler kvinnor än män får antibiotika, till exempel. Data från Socialstyrelsens läkemedelsregister visar att 26 procent av kvinnorna hämtade ut antibiotika under 2009. Motsvarande siffra för män var 19 procent.?

— En delförklaring är att kvinnor oftare än män förskrivs antibiotika mot urinvägsinfektioner, men även sedan vi har exkluderat det är användningen högre bland kvinnor.??

Desirée Loikas och forskargruppen kring henne har teorier om vad det kan bero på.?

— Annan forskning visar att vårdpersonal omedvetet behandlar män och kvinnor olika. Det är troligt att samma omedvetenhet råder vid förskrivning av läkemedel.?

Ett annat exempel är antidepressiva mediciner som oftare skrivs ut till kvinnor än till män. ?

Frågan är om kvinnors hälsa medikaliseras mer — eller om vården underbehandlar män med depressioner? Att fler män än kvinnor missbrukar alkohol och begår självmord skulle kunna vara tecken på det.?

Blodfettssänkande läkemedel skrivs oftare ut till män. Det hittar forskarna inte heller någon riktig förklaring till. Inget pekar på att män har större behov av sådana läkemedel, så frågan är om det handlar om en underförskrivning när det gäller kvinnor.??

Mot hjärtsvikt och hypertoni rekommenderas ACE-hämmare. Lite märkligt är det därför att de ges till män, medan kvinnor med hjärtproblem oftare får vätskedrivande läkemedel — diuretika.?

— Kanske kan en förklaring vara att kvinnor oftare får biverkningar i form av hosta av ACE-hämmare. Å andra sidan finns läkemedel som behandlar hostan, säger Desirée Loikas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida