Stora skillnader i rehabilitering efter stroke

Stora skillnader i rehabilitering efter stroke
Fortfarande är det många äldre som inte får komma ut i den utsträckning som de skulle vilja. Det visar en rapport från Socialstyrelsen och SKL. Arkivbild: Colourbox

Rehabiliteringen efter stroke varierar kraftigt i kommunernas äldreboenden. Och fortfarande får allt för få komma ut. Det visar den gemensamma rapport med öppna jämförelser som Sveriges kommuner och landsting och Socialstyrelsen presenterar i dag.

I rapporten jämförs vården och omsorgen utifrån 31 indikatorer. Bemötande och inflytande, trygghet, mat och aktiviteter, fall, undernäring och trycksår, stöd i livets slutskede och efter stroke samt läkemedelsanvändning är några av dem.

Rapporten visar bland annat att:

• andelen äldre som är nöjda med möjligheten att komma ut har ökat i förhållande till föregående år, men är fortsatt låg.

• äldre i äldreboende behandlas med olämpliga läkemedel och psykofarmaka i högre utsträckning än andra i samma åldersgrupp.

• det är vanligare att planera förebyggande åtgärder för fall, undernäring och trycksår än att genomföra dessa.

• andelen äldre som fått sina behov av rehabilitering tillgodosedda efter stroke varierar från 32 procent till 81 procent i kommunerna.

• en övervägande del av de äldre känner sig trygga, både med att bo i ett äldreboende och med att bo kvar hemma med stöd av hemtjänst. Som tidigare år ger de goda omdömen om personalens bemötande.

Jämförelserna bygger förutom på enkätundersökningar på statistik från bland annat Senior Alert, Läkemedelsregistret, Patientregistret, Riks-Stroke, Svenska Palliativregistret och Kommun och landstingsdatabasen.

Syftet med rapporten är att ge kommuner och landsting underlag för att utveckla och följa upp sina resultat. Den vänder sig därför i första hand till beslutsfattare, förvaltningschefer samt verksamhets- och kvalitetsansvariga i kommunerna.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida