”Vi accepterar inte den ojämlika vården”

”Vi accepterar inte den ojämlika vården”
-Vi har ofta patienter som söker för en lättare åkomma, där vi upptäcker flera mer allvarliga tillstånd som de behöver hjälp med, säger Anna-Lena Bergman, verksamhetschef på Rinkeby vårdcentral till Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande. Foto: Leni Weilenmann

Vårdförbundet tog avstamp i Rinkeby för att diskutera orättvisorna i dagens vård med politiker och arbetsgivare.

Medarbetarna på Rinkeby vårdcentral vet vad ojämlik vård är. De slöt upp i det proppfulla i fikarummet på onsdagsmorgonen när Vårdförbundet valt just deras arbetsplats för att diskutera jämlik hälsa med politiker och arbetsgivare.

– Kvaliteten på vården ska inte avgöras av var du bor. Det skiljer 6 år i livslängd mellan en högutbildad person i Danderyd jämfört med en lågutbildad i Husby. Vården måste förändras och vi behöver tänka nytt, inte utgå ifrån dagens organisation och hierarkier, utan vad som behövs, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

Personcentrerad vård

Vårdförbundet är också på plats för att lansera den nya vårdpolitiska idé som utgår från en personcentrerad vård för att också kunna ge jämlik hälsa.

– Alla behöver inte samma vård, den ska utgå ifrån den unika personens behov. Vi måste tänka nytt.

Sineva Ribeiro vill se att resurserna används bättre, inte bara vad gäller pengarna, utan också att personalens kompetens används rätt.

– Professionen har utvecklats och vi kan inte arbeta på samma sätt som för 25 år sedan. Framöver ska inte heller vårdteam se lika ut överallt. I hemsjukvården kanske teamet behöver fysioterapeuter och arbetsterapeuter – men på akuten inte. Här i Rinkeby behövs tolken i vårdteamet, säger hon.

75 procent behöver tolk

I Rinkeby kommer 91 procent av invånarna från andra länder. 75 procent av besöken på vårdcentralen behöver tolkning. Sjuksköterskan Anna-Lena Bergman är verksamhetschef.

– Vi är världens by. Här är enorma socioekonomiska klyftor och medianutbildningen är låg. Här kämpar vi dagligen för att uppnå jämlik, god och säker vård. Men vi har utmaningar. Det är svårt att klara besök på en kvart här, när man oftast behöver tolk och ibland tar det lång tid bara att ta av sig klädnaden.

Vårdcentralen förlorade 8 miljoner kronor när vårdvalet infördes. Hon har nu stora förhoppningar om att det nya ersättningssystemet i Stockholms landsting ska ge bättre förutsättningar.

– Vi kommer att få mer ersättning för vårdtyngd och hur många patienter vi har listade och mindre för prestation.

Samtidigt förlorar vårdcentralen den extra ersättningen för tolkar eftersom det ska ingå i den fasta ersättningen.

Eniga om problemen

Politiker på nationell, landstings- och kommunnivå deltog i dialogen. Alla var eniga om att hälsan i Sverige ska bli mer jämlik. Från regeringens sida deltog Agneta Karlsson, statssekreterare på Socialdepartementet.

– Regeringen har fört upp den ojämlika hälsan på den politiska dagordningen. Det har länge mest diskuterats valfrihet och styrsystem, medan ojämlikhet och människors behov har kommit i skymundan. En politisk slutsats är att avregleringarna har kommit till vägs ände.

Hon hänvisar också till en nytillsatt kommission som ska utreda hälsoklyftorna i ett brett perspektiv där även exempelvis arbets-, bostads- och familjefrågor ingår.

”När blir det handling?”

Även Sveriges landsting och kommuner, SKL, lyfte fram exempel på hur organisationen driver på för att åtgärda problemen med ojämlikhet.

Men trots allas medvetenhet om problemet och goda vilja till förändring fanns också en viss skepsis. En läkare som arbetat på vårdcentralen i 15 år reste sig och frågade.

– Det glädjer mig att ni är medvetna om problemet, men när ska ni komma till handling?

Sineva Ribeiro förstår hans frustration.

– Vi som arbetar i vården accepterar inte den ojämlika hälsan längre. Nu presenterar vi en vision med möjligheter. Det ingår i vårt uppdrag att utveckla vården, men vi kan inte göra det själva. Nu behöver vi några som fångar upp vår idé.

Vad är personcentrerad vård?

  • Vården utgår ifrån den unika personer.
  • Vården efterfrågar personens förmågor och är aktiverande.
  • Vården är sammanhållen.
  • Vården möter varje människa med värdighet, medkänsla och respekt.
  • Vårdförbundet vill se ett paradigmskifte där sjukvårdens organisation inte längre är i fokus utan personen som behöver vård.
  • I maj fattade Vårdförbundets kongress beslut om att driva personcentrerad vård och jämlik hälsa som politisk linje.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida