Extra tillsyn av äldrevården i sommar

Extra tillsyn av äldrevården i sommar
Mellan 25 och 30 äldreboenden i hela landet kommer att få besök av Socialstyrelsens inspektörer i sommar. Foto: Colourbox

Socialstyrelsen kommer under sommaren att göra oanmälda inspektioner av demensboenden och korttidsboenden över hela landet. Kompetens, kvalitet och samverkan ska granskas särskilt noga.

Vid årsskiftet tog Socialstyrelsen över ansvaret för tillsynen av äldrevården från länsstyrelserna. Nu har man fått regeringens uppdrag att fördjupa tillsynen under de närmaste tre åren och startar i sommar med oanmälda inspektioner. Avsikten är att kvaliteten i vården ska förbättras och att brister och missförhållanden ska rättas till.

Kompetens och bemanning

– Sommarens inspektioner kommer att fokusera mycket på att personalen har rätt kompetens. Vi kommer att titta på hur de dagliga rutinerna fungerar, att bemanningen är tillräcklig och att personalen vet hur de ska samverka med ambulans och sjukvård bland annat, säger inspektör Kerstin Gudmundson i Örebro, som redan har varit ute på sin första inspektion.

Inspektörerna intervjuar hela personalen i grupp och dessutom pratar de enskilt med tjänstgörande sjuksköterska, medicinskt ansvarig sjuksköterska, enhetschef och verksamhetschef. Mellan 25 och 30 slumpmässigt utvalda boenden i hela landet kommer att få besök.

Granskar samverkan

Det är både socialtjänsten och hälso- och sjukvården som svarar för vården av de äldre. Många problem som uppstår beror på brister i samverkan mellan de två huvudmännen. Därför kommer Socialstyrelsens fortsatta inspektioner att fokusera särskilt på hur det samarbetet fungerar

– En fungerande kontakt och en tydlig ansvarsfördelning är avgörande för att de äldre ska få god omvårdnad, säger inspektör Kerstin Gudmundson.

Inspektionerna fortsätter i höst, men kommer då att vara föranmälda.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida