Hade varken tid eller lust med teoretisk vidareutbildning

Sjuksköterskan gav fyra patienter läkemedel utan ordination. Ett av dem var kontraindicerat men hon hade inte uppdaterat sina farmakologiska kunskaper.

Det var kaos på avdelningen denna natt. En 80-årig kvinna med Alzheimerdemens och en 75-åring hade båda just opererats för höftfraktur, var oroliga och ville ur sängen. Sjuksköterskan gav 80-åringen en tablett Apodorm utan ordination och tidigt på morgonen en tablett Ketogan 5 mg som utifrån klinikens ordinationer enligt generella direktiv var kontraindicerat.

Båda patienterna och en tredje – en 73-årig kvinna med tablett- och insulinbehandlad diabetes, hypertoni, kol och läkemedelsbehandlad depression – fick samma natt också en okänd mängd lösning Risperdal 1mg/ml utan läkarordination.

Dessutom fick en 83-årig tidigare lårbensamputerad kvinna en tablett Apodorm 5 mg utan ordination. Alla fyra blev kraftigt påverkade av medicineringen och behandlades bland annat med intravenös vätska. 80-åringen fick sedan en lunginflammation som krävde antibiotikabehandling, sannolikt som en följd av överdoseringen, och 83-åringen hade enligt sjuksköterskeanteckningarna också andningsuppehåll.

Socialstyrelsen anmälde sjuksköterskan till Ansvarsnämnden.

Sjuksköterskan hade arbetat vid kliniken i drygt 35 år, de senaste 30 på natten. För Socialstyrelsen berättade hon att hon varken hade haft tid eller lust att vidareutbilda sig teoretiskt inom sitt yrkesområde och hon hade inte uppdaterat sina farmakologiska kunskaper. Men hon kände sig van vid att arbeta med äldre och kontaktade läkare vid behov. Att hon inte bad en kollega om hjälp när hon bedömde natten som kaotisk berodde på att hon ansåg att kollegan hade nog med sitt.

Enligt vårdenhetschefen erbjuds personalen fortlöpande fortbildning men den är inte obligatorisk och nattpersonalen deltar sällan.

Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan har gett de fyra patienterna Apodorm och Risperdal utan ordination och i alltför höga doser. Dessutom har hon inte varit tillräckligt omdömesgill när hon efter behovsbedömning administrerade Ketogan till den 80-åriga kvinnan med Alzheimerdemens.

Nämnden ger henne en varning. Beslutet har vunnit laga kraft (hsan 2006/1555:a1).

Kommentar: Alla ansvarar för sin egen kompetens
? Alla anställda i vården har ett eget ansvar för sin kompetensutveckling. Men varje verksamhetschef har samtidigt ett ansvar för att den kompetens som verksamheten kräver finns inom enheten. Ansvaret är dubbelt. Sjuksköterskan ska tala om sitt behov av utbildning men det måste också finnas rutiner för hur kompetensfrågor ska initieras och följas upp.
Det säger Yvonne Emlén, kvalitetschef vid Nynäs vård ab.

Att arbeta natt kräver dessutom en speciell kompetens eftersom man ofta inte har kolleger i närheten utan ska bedöma patienten själv. Det är lika viktigt att ha rutiner och policy för nattarbetet som för arbetet på dagen.

? Tyvärr är det rätt vanligt att nattpersonalen inte deltar i lika myc-ket intern- och fortbildning som dagpersonalen som ofta kan gå på arbetstid.

De måste avsätta extra timmar och kan sedan ha svårt att få kompensationsledigt. 

? Sömn, smärta och oro hör till de allra vanligaste omvårdnadsproblemen på natten. Men här verkar man inte ha diskuterat det. Har den här enheten en tillåtande atmosfär? Ibland utvecklas »tysta regler« för arbete på natten, till exempel för när och för vilka frågor jourläkaren får störas, säger Yvonne Emlén.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida