Fler måste få tillgång till palliativ vård

Trots att den palliativa vården har byggts ut på senare år saknas fortfarande palliativa team i flera av landets län.

-Den palliativa vården behöver lyftas, säger Tony Holm, som har lett Socialstyrelsens projekt om cancervården i Sverige.

I rapporten Cancervården i Sverige – kvalitet, struktur och aktuella utmaningar, som Socialstyrelsen presenterade i slutet av april, konstateras att svensk cancersjukvård håller hög internationell kvalitet. Trots det behöver den bli bättre inom flera områden och regionala skillnader måste jämnas ut.

Högst prioriterad – minst uppmärksammad

Inom den palliativa vården, där cancerpatienterna är den största gruppen, är skillnaderna över landet allra tydligast. Palliativ vård tillhör enligt riksdagens prioriteringsbeslut 1997 den högsta prioriteringsgruppen, ändå är den fortfarande cancervårdens minst uppmärksammade del och mest ojämlikt fördelade resurs.

Socialstyrelsen bedömer att tillgången till både specialiserad och basal palliativ vård behöver öka i flera delar av landet. Palliativa team saknas fortfarande i flera län.

Ett skäl till bristerna är, enligt Tony Holm, att ansvaret för den palliativa vården ligger hos två vårdgivare, landsting/region och kommuner.

– Slutenvården ser mest till diagnos och behandling eftersom man litar på att kommunen sköter den palliativa vården, säger han.

Kontaktsjuksköterska behövs

I rapporten framhålls att samordningsbehovet ofta är stort inom den specialiserade vården och att det behövs en lots i form av en kontaktsjuksköterska, som övriga vårdgivare kan kontakta när behov uppstår.

– För att det ska finnas tillräckligt med palliativa vårdplatser krävs ett vårdkedjeperspektiv och samplanering från vårdgivarnas sida. Dessutom måste vårdprogram för den palliativa vården tas fram. Om vi ska kunna erbjuda människor avancerad vård i hemmet med bland annat god smärtlindring, måste det också finnas tillgång till palliativa team, säger Tony Holm.

Ett kunskapsunderlag, Forskning som speglar vården i livets slutskede, har också nyligen presenterats av Socialstyrelsen.

Båda rapporterna finns på Socialstyrelsens webbplats www.socialstyrelsen.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida