JK sågar utredningen om händelseanalyser vid självmord

Utredningen om händelseanalyser vid självmord kan inte visa att förslagen kommer att leda till att färre tar livet av sig, anser Justitiekanslern. Däremot kommer en mängd mycket integritetskänsliga uppgifter att hanteras av olika användare om förslagen genomförs. 

Betänkandet om en särskild lag om händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten (SOU 2010:45) är ute på remiss.

En mängd mycket integritetskänsliga uppgifter kommer att samlas in, registreras och spridas mellan olika användare om förslaget går igenom. Justitiekanslern, JK, konstaterar i sitt remissvar att utredaren på flera ställen i betänkandet skriver att hanteringen av känsliga personuppgifter måste vägas mot det integritetsintrång det innebär.

Ingen övervägning

Något sådant övervägande görs dock inte i utredningen, skriver JK, som särskilt noterar att ingen utvärdering av integritetsaspekter gjorts av det nuvarande systemet med lex Maria-anmälningar vid självmord när patienten varit i kontakt med vården.

JK anser det inte visat att vinsterna med förslaget att registrera och sprida uppgifter som kan kränka en persons integritet är så stora att de motiverar ett sådant intrång i integriteten.

Tanken med förslaget är att få kunskap som kan bidra till att minska antalet självmord bland personer som har kontakt med vården eller socialtjänsten. Men betänkandet ger inte något säkert underlag för att bedöma om de reformer som föreslås kommer att leda dit, skriver Justitiekanlern.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida