Psykiatrisjuksköterskorna: Öppen tvångsvård positivt

Psykiatriska riksföreningen välkomnar regeringens förslag i dag att införa mellanvårdsformen Öppen psykiatrisk tvångsvård.

– Ett välkommet lagförslag som kan underlätta utslussningen från slutenvård så att patienterna slipper vara inlåsta i onödan, säger Mikael Malm, psykiatrisjuksköterska och sekreterare föreningen.

I dag kan en patient inom psykiatrin bara tvingas till vård om personen är intagen på en psykiatrisk klinik och bedöms behöva vård dygnet runt. Den nya vårdformen ska enligt förslaget gälla personer med psykisk störning som inte kan skrivas ut från tvångsvård, men som inte heller behöver vara intagna. Patienter som i dag vårdas antingen sluten psykiatrisk vård eller sluten rättspykiatrisk vård.

Långpermissioner försvinner

Med den nya lagen ska patienterna kunna skrivas ut men åläggas att följa en föreskriven vårdplan, till exempel att ta sin medicin, göra regelbundna besök på psykiatriska öppenvårdmottagningar, ta emot sysselsättning och boendestöd, eller inte bryta mot eventuella besöksförbud.

– Med öppen psykiatrisk tvångsvård som verktyg blir det lättare att få patienterna att göra sådant som de tidigare har kunnat välja att avstå ifrån, anser Mikael Malm.

Den nya vårdformen ska ersätta möjligheten att ge en patient permission för en längre period. Innehållet ska anpassas till varje patients individuella behov av vård och insatser. Det förutsätter ett nära samarbete mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. 

Risk för värdekonflikt

En ansökan om öppen psykiatrisk tvångsvård respektive öppen rättspsykiatrisk vård ska därför innehålla en samordnad vårdplan, där både landsting och kommun har en aktiv roll. Enligt förslaget är det chefsöverläkaren som göra ansökan. Beslut föreslås fattas av länsrätt.

– Det är bra att samarbetet mellan vården och socialtjänsten blir tydligare och reglerat. Men socialtjänstens personal kommer att hamna i konflikt när tvångsinslagen och villkoren ställs mot kraven på frivillighet och samtycke i Socialtjänstlagen, säger Mikael Malm.

Regeringen föreslår också en ändring i sekretesslagen så att uppgifter om enskild som vårdas enligt LPT eller LRV ska kunna lämnas mellan myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten om det behövs för att den enskilde ska få nödvändig vård, behandling eller annat stöd.

375 miljoner extra

– Men hur kommer socialtjänstens anmälnings- och rapporteringsskyldighet till landstinget för brukarna att se ut? Kan informationsöverföring ske utan krav på samtycke från den enskilde, undrar Mikael Malm.

Den nya lagen kommer inte att innebära några förändringar i förutsättningarna för intagning i psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård. Tvångsvård kommer även i framtiden att inledas som slutenvård.

Kommunerna får 375 miljoner kronor för att utveckla verksamheter för personer med psykiska funktionshinder. Den nya vårdformen föreslås börja gälla från den 1 september 2008.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida