”Regeringens förslag riskerar människors liv”

Regeringens förslag om hälso- och sjukvård till asylsökande innebär att papperslösa även i fortsättningen kommer att vara rädda för att söka vård i Sverige och faktiskt riskera att dö, hävdar vänsterpartiet.

Trots att många organisationer och hälso- och sjukvårdspersonal kan vittna om att bristen på vård har fått mycket allvarliga medicinska konsekvenser för dem som har drabbats görs inga förbättringar för vare sig asylsökande eller papperslösa.

Det skriver vänsterpartiet i sin motion till regeringens proposition om hälso- och sjukvård till asylsökande, prop. 2007/08:105 Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m fl.

Både regeringen och lagrådet har helt glömt bort Sveriges internationella åtaganden på området, eftersom den aspekten överhuvudtaget inte berörs i propositionen, skriver motionärerna Kalle Larsson, Torbjörn Björlund, LiseLotte Olsson och Josefin Brink.

Full sjukvård på lika villkor

Liksom miljöpartiet gjorde i sin motion skriver vänsterpartiet att regeringens lagförslag är allvarligt diskriminerande och ett brott mot de mänskliga rättigheterna och mot Sveriges folkrättsliga åtaganden. En lagstiftning som särbehandlar och utestänger vissa grupper är inte förenlig med de mänskliga rättigheterna om lika värde och icke-diskriminering.

För att Sverige ska leva upp till sina internationella åtaganden måste asylsökande och så kallade gömda personer ges rätt till full sjukvård på samma villkor som alla andra i Sverige, det vill säga rätt till behandling även för icke akuta sjukdomstillstånd. Det är mycket anmärkningsvärt att regeringen behandlar rätten till sjukvård som ett migrationspolitiskt signalsystem, skriver motionärerna.  

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida