Samarbete ökar patientsäkerhet

Socialstyrelsen och patientnämnden i Västerbotten har börjat samarbeta för att öka patientsäkerheten. Deras modell kan användas av alla landsting.

Först gick patientnämnden och Socialstyrelsen igenom sina anmälningar var för sig. De hittade ungefär samma riskområden och mycket var systemfel, som exempelvis remisshanteringen. Sedan träffades de för att gå igenom resultaten.

– All information finns ju redan där i form av olika anmälningar. Det gäller bara att analysera den och systematisera. Det blir ett större tryck på vårdgivarna om vi agerar tillsammans, säger Lotta Hjelm Sjöström, byrådirektör på Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet i Umeå.

Hon presenterade den nya sam­arbetsmodellen på den nationella patientsäkerhetskonferensen i Stockholm i slutet av september.

I nästa steg bjöds företrädare för vårdgivarna och landstingets patientsäkerhetsstab in för att informeras. Det ledde till att landstingsledningen beslutade om nya direktiv för hur remisser ska hanteras, direktiv som sedan omsattes i praktiken av vårdpersonalen.

? Det gäller att hitta kanaler till vårdgivarna. Annars har det ingen effekt, säger Inger Sundberg, kanslichef på patientnämnden i Västerbottens läns landsting.

Utvärderingen visar att samarbetet har gett resultat. Antalet anmälningar som rör remisshanteringen har minskat markant, enligt Lotta Hjelm Sjöström. Hon är övertygad om att det även ökar säkerheten för patienterna och att andra landsting kan ha nytta av modellen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida