Socialtjänsten blir också skyldig att anmäla självmord

Socialtjänsten bör omfattas av samma skyldighet att anmäla självmord till Socialstyrelsen som hälso- och sjukvården. Skyldigheten bör skrivas in i en separat lag, och inte som i dag ingå i systemet för lex Maria. Det föreslås i slutbetänkandet från självmordspreventionsutredningen som i dag överlämnades till äldre- och folkhälsoministern Maria Larsson.

Sedan flera år tillbaka är hälso- och sjukvården skyldig att lex Maria-anmäla alla självmord som på något sätt kan misstänkas ha ett samband med en vårdkontakt. Exempelvis att personen var i kontakt med vården en tid innan självmordet begicks.

Vården har också en skyldighet att göra en händelseanalys, det vill säga utreda de kontakter som vården har haft med den avlidne samt omständigheterna som föregick självmordet.

Samma skyldighet

Enligt självmordspreventionsutredningen bör socialtjänsten omfattas av samma skyldighet. Alla självmord som inträffat inom sex månader efter kontakt med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten bör enligt utredningen bli föremål för en händelseanalys.

Förutom de egna myndigheternas händelseanalyser föreslås att också Socialstyrelsen ska göra en egen samlad händelseanalys. Socialstyrelsen föreslås också få samla in uppgifter från andra myndigheter, exempelvis Rättsmedicinalverket och polismyndigheterna som även de blir skyldiga att underrätta Socialstyrelsen om självmord.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida