Stärkt patienträtt och effektivare vård

Regeringens förslag om en ny patientdatalag ska ge patienterna en starkare ställning, bättre patientsäkerhet och sparade resurser.

Patienten ska bestämma vem som får läsa hennes elektroniska journal. Hon ska själv kunna ta del av sin journal hemifrån via nätet, kunna spärra hela eller delar av den för andras insyn, se vem som har loggat in och läst hennes uppgifter, och begära ändring av journalen om hon upptäcker ett fel.
Är patient och läkare oense om uppgifterna i journalen ska det noteras att de har olika uppfattningar. Vårdnadshavare ska inte ha möjlighet att spärra uppgifter i sina barns journaler som utredningen föreslog.
Förslaget innebär inte ett gemensamt elektroniskt journalsystem för hela landet, men alla system måste kunna kommunicera med varandra så att alla vårdgivare kan få patientens fullständiga vårdhistorik. För personalen ska arbetsrutinerna bli effektivare och den administrativa bördan minska samtidigt som de enklare och effektivare ska kunna komma åt de journaluppgifter de behöver.
I ett akut livshotande läge ska en spärr i en journal kunna forceras oavsett var i landet patienten befinner sig.

Den nya lagen ska gälla för alla vårdgivare oavsett huvudmannaskap och börja gälla den första juli i år hoppas regeringen. Själva genomförandet kommer dock att ta längre tid, men ett tiotal landsting bedömer att de har infört den nya ordningen under nästa år.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida