Termer och begrepp ska användas lika av alla

Under sommaren har Socialstyrelsen gett ut en ny föreskrift som innebär att alla som arbetar inom svensk vård och omsorg ska mena samma sak när de använder termer som exempelvis vårdgivare och patient.

– I det enskilda fallet kan det vara svårt att angripa någon som har skrivit fel. Men i princip är det en tvingande föreskrift. Det är varje verksamhetschefs ansvar att se till att personalen använder begreppen rätt, säger Socialstyrelsens chefsjurist Nils Blom.

Följande begrepp är definierade i den nya föreskriften (SOFS 2007:9):

  • Patient
  • Hälso- och sjukvårdspersonal
  • Vårdgivare
  • Patientsäkerhet
  • Patientsäkerhetsarbete
  • Vårdskada
  • Habilitering
  • Rehabilitering

Socialstyrelsen ska komma med max två nya begreppsföreskrifter om året framöver.

– Det råkade bli åtta begrepp just den här gången. Nästa gång kan det bli hundra. Det beror på vilket område det gäller, säger Stefano Testi som är terminolog vid Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens arbete med de normerade begreppen har mötts av kritik. Det finns de som menar att det går för långsamt, att det är fel begrepp som behandlats och att de är allt för luddiga. Andra menar att den första termföreskriften mer ska ses som en test på att arbetet med att normera termer fungerar och att det viktigaste inte är att alla är överens utan att man kommer till skott.

Hos Socialstyrelsen finns sedan tidigare cirka 700 termer och begrepp definierade i den så kallade termbanken.  Skillnaden är att det bara är rekommendationer om hur olika begrepp och termer ska användas.

Parallellt med dessa begrepp kommer Socialstyrelsen i höst att påbörja en översättning av cirka 300 000 begrepp och termer i det brittisk-amerikanska begreppssystemet Snomed CT, Systematized nomenclature of medicine, clinical terms.

Tanken med Snomed CT är att det ska täcka större delen av vården och omsorgens behov av begrepp och termer i elektronisk form. Men Snomed CT är i dag främst inriktat på medicinska termer.

? Det som skiljer Sverige från övriga länderna som är med i det internationella samarbetet kring Snomed CT är att vi har fått i uppdrag att komplettera med termer och begrepp som kan användas även inom socialtjänstens område. Därför startar vi ett speciellt delprojekt för tvärprofessionell informationshantering, säger Kristina Bränd Persson, chef för Socialstyrelsens enhet för klassifikationer och terminologi.

Laboratorieanalyser ingår till viss del i Snomed CT, men utifrån ett annat begreppssystem för laboratorieanalyser än det som används i Europa och de nordiska länderna. Även det är något som Socialstyrelsen ska se över inom ramen för uppdraget.

Översättningen av Snomed CT beräknas starta i november i år. Fram till årets slut ska de första 10 000 begreppen vara klara. Om drygt fyra år beräknas hela översättningen vara färdig.

Om alla de begrepp och termer som ingår i Snomed CT ska bli tvingande att använda eller bara rekommendationer är ännu inte bestämt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida