Tillgången till metadonbehandling varierar kraftigt i landet

Socialstyrelsen rekommenderar metadonbehandling i sina nationella riktlinjer eftersom forskning visar att metoden har övervägande positiva effekter. Trots det varierar skillnaden i tillgång till behandlingen stort mellan olika landsting.

Det är upp till varje landsting att besluta hur läkemedelsbehandling till opiatmissbrukare ska prioriteras. Variationen mellan hur många som behandlas är stor. Av missbrukarna i Västerbotten, Gävleborg, Västra Götaland och Stockholm får 90 procent metadonbehandling. I Halland och Blekinge län endast 20 procent, visar en kartläggning som gjorts av Socialstyrelsen.

Många får också stå i kö. Cirka 350 personer väntar på en första bedömning eller på att få påbörja behandlingen.

I oktober i år var det totalt 5 200 patienter som fick behandling med metadon eller med buprenorfin (Subutex eller Subuxone).

– Mot bakgrund av resultaten föreslår vi att regeringen ger oss i uppdrag att närmare undersöka hur situationen skulle kunna förbättras, säger Ulf Malmström, samordnare för missbruksfrågor på Socialstyrelsen.

Uteslutna patienter

Ett annat problem, enligt kartläggningen, är att behandlingshem har uteslutit patienter från metadonbehandling på grund av upprepade återfall i missbruk. Att behandlas med metadon och samtidigt missbruka opiater kan vara livsfarligt, men i 25 procent av fallen har patienterna inte hänvisats till annan vård.

Av rappporten framgår också att patienter får mer läkemedel än vad som rekommenderas. Antalet dödsfall relaterade till metadon och Subutex har ökat de senaste åren och Socialstyrelsen vill ha regeringens uppdrag att undersöka orsaken. En granskning av läkare som gör sig skyldiga till överförskrivning planeras också.

Myndigheten ska dessutom genomföra en översyn för att se om föreskrifterna om läkemedelsbehandling vid opiatmissbruk behöver göras tydligare.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida