TRE TUNGA REMISSINSTANSER:

SOCIALSTYRELSEN påpekar i sitt remissvar att klagomålsuppdraget inte får gå ut över verksamhetstillsynen eller ske på svaga patientgruppers bekostnad. Att personal ska kontrolleras mot belastningsregistret vid anställning tycker Socialstyrelsen inte är generellt motiverat och exemplifierar med personal i särskilda boenden som har både socialtjänst- och vårduppgifter. Registerkontroll kan också leda till att personer som dömts för något av de brott som registerkontrollen omfattar i stället väljer att driva egen verksamhet, varnar Socialstyrelsen.

SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SKL, konstaterar i sitt remissvar att Socialstyrelsens ansvarsområde ökar med klagomålshanteringen och att det är viktigt att tillsynsverksamheten och den normerande verksamheten hålls i sär. 

Utredningen föreslår också att offentligt finansierad vård ska ordna utbildningsplatser för dem som får prövotid. SKL vill veta om staten eller vårdgivaren ska stå för kostnaden. Arbetsgivarorganisationen anser även att värdet och nyttan med ett nationellt patientsäkerhetscentrum bör utredas ytterligare, liksom förslaget att tillsynen inte ska omfatta försäkringsmedicinsk personal.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS ANSVARSNÄMND, HSAN, skriver att förtroendet för vården kommer att skadas allvarligt om disciplinpåföljderna tas bort. Allmänhetens insyn kommer dessutom att försämras radikalt om Socialstyrelsen tar över klagomålshanteringen, eftersom sekretess kommer att gälla och i princip bara patienter och yrkesutövare får full insyn i handläggningen.

HSAN påminner om att ett av skälen till att nämnden kom till var kravet på oberoende. Ur rättssäkerhetssynpunkt ansågs det inte heller lämpligt att samma instans som beslutar om föreskrifter och utövar tillsyn också prövar fel i enskilda fall.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida