Vågar vi utföra frivilligarbete??

Vår artikel i förra Vårdfokus om Socialstyrelsens krav på att legitimerad personal i frivilligarbete ska dokumentera har fått många reaktioner, bland annat på webbplatsen:

Är vatten till maratonlöpare vård?
Det här var intressant och väcker fler frågor! Jag undrar hur man som sjuksköterska ska dokumentera om man stannar vid en trafikolycka? I artikeln nämns endast Röda korset, inte andra frivilligorganisationer. Kan man som legitimerad personal inte arbeta som frivillig inom ideella organisationer utan att uppge sitt yrke?

Den största frågan verkar vara hur ”vårdinsats” ska definieras? Jag har varit sjuksköterska i elva år och jag tycker den bedömningen är svår att göra på egen hand som juristen hänvisar till. Är det vårdinsats att ge en maratonlöpare vatten? Eller blir det vårdinsats först om han är lite yr? Eller först när man börjar ge intravenösa vätskor?

Frågan rör inte, som artikeln antyder, endast Röda korset utan i allra högsta grad sjuksköterskor som yrkesgrupp — alla som på sin fritid ställer upp för sina medmänniskor, som funktionärer i knattefotbollslag och som hjälper till vid olyckor på allmänna platser. Här har uppenbarligen Socialstyrelsen och Vårdförbundet något att klargöra!

— Karin Hugelius

Vad gäller för hjärtstartare?
Nu finns hjärtstartare på fler och fler ställen ute i samhället. Ska alla som måste använda en sådan om något händer tvingas att dessutom dokumentera sin insats efteråt? Den person som råkar komma förbi en bilolycka, stannar och kanske lägger ett förband och bistår med annan hjälp innan ambulansen kommer, ska han/hon dokumentera det någonstans sedan?

Det kan ju inte vara så att vissa första hjälpen-åtgärder ska dokumenteras och andra inte.

Utifrån det anser jag att första hjälpen ska få vara skilt från sjukvården och därmed inte vara dokumentationspliktigt oavsett vem som utför det.

— Fannie-Joeline Carlsén

Första hjälpen, inte sjukvård
Frågeställningen är intressant: När är man som legitimerad vårdpersonal skyldig till journalföring? Dock är den irrelevant i sammanhanget.

Röda korsets första hjälpen-grupper är en välutbildad, engagerad och välfungerande organisation, som klart och tydligt i marknadsförings- och avtalssammanhang slår fast att man tillhandahåller olycksfallsberedskap och första hjälpen, inte sjukvård. Det handlar om första, livräddande åtgärder, eller mindre åtgärder som gör att skador kan hanteras på plats.

Viktigt i sammanhanget är också att man endast får göra de åtgärder andra första hjälpare får göra när man som vårdpersonal är i Röda kors-rollen, för just då är man faktiskt inte vårdpersonal.

Som erfaren första hjälpare och numera även narkosläkare kan jag med emfas påstå att jag gör två helt olika saker på jobbet och med Röda korset. Vårdpersonal är bra på det vi gör i sjukhusmiljön, med gott om utrustning och hjälpmedel och planering. På fältet, med en väska med plåster och förbandsmateriel, står man sig riktigt slätt med bara de kunskaperna — där behövs första hjälpen.

—  Lisa, första hjälpare och narkosläkare

Hur ska lagen tolkas?
Juristen från Socialstyrelsen verkar säker på sin tolkning av lagstiftningen. Som lekman i sammanhanget blir jag nyfiken på vilken lagstiftning som styr dokumentationsansvaret hos den enskilda sjuksköterskan. Skulle vara intressant att ta del av förarbetena till denna lag för att se hur lagstiftaren tänkte. Det är ju inte alltid så att lagen ska tolkas strikt, ofta finns utrymme för ”sunt förnuft”.

— Peter

Röda korset följer direktiv
Röda korset bryter inte mot några regler som det står i Vårdfokus nr 6/7. Röda korset är mån om att följa lagstiftningen och utgår från de direktiv som Socialstyrelsen har gett i samband med första hjälpen (SoS Dnr 40-12518/2008). I dem står det att första hjälpen inte är att betrakta som sjukvård och de som är första hjälpare således inte är vårdgivare. Om personal på Socialstyrelsen uttalat en annan åsikt, är det självfallet viktigt att ytterligare utreda frågan —  en process vi redan inlett. Tills vidare håller vi fast vid de riktlinjer som gäller, och håller isär begreppen första hjälpen-beredskap och sjukvårdsberedskap.

— Ingela Holmertz , nationell chef för hälso- och sociala frågor på Svenska Röda korset

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida