Utredningsförslag

Vården säger ja till hårdare regler för alternativa metoder

Vården säger ja till hårdare regler för alternativa metoder
För symtomlindring, till skillnad från behandling, öppnar utredningen för att komplementära och alternativa metoder ska bli tillåtna inom fler områden. Arkivbild: Mostphotos

Sjukvården är huvudsakligen positiv till förslaget att komplementära och alternativa metoder bara ska få ges som symtomlindring och inte behandling vid flera sjukdomar. Vårdförbundet säger även ja till att införa undervisning om metoderna på flera vårdutbildningar.

I dag, torsdag, är det deadline för remissinstanser att tycka till om utredningen om komplementär och alternativ vård, Kav, som Kjell Asplund överlämnade till regeringen i somras, med flera förslag till ny lagstiftning.

I dag är det förbjudet för andra än hälso- och sjukvårdspersonal att behandla cancer, epilepsi och diabetes. Utredaren vill utvidga förbudet till att omfatta alla allvarliga kroppsliga eller psykiska sjukdomar. Det föreslås även ett förbud mot att utreda och behandla sjukdomar hos barn under 15 år och sjukdomar i samband med graviditet, oavsett sjukdomens svårighetsgrad. Däremot ska det vara till tillåtet att använda kav-metoder för att lindra symtom.

Läs även: Utredare vill stoppa alternativ vård vid allvarlig sjukdom

Tanken är att alla bestämmelser om Kav lyfts ut ur patientsäkerhetslagen, för att istället samlas i en ny lag: lagen om vissa begränsningar i rätten att yrkesmässigt utföra vård.

Behövs vägledning

Precis som de flesta remissinstanser inom hälso- och sjukvården är Vårdförbundet huvudsakligen positivt inställd till förslagen. Däremot konstaterar förbundet att det kan vara svårt att bedöma vad som är en allvarlig sjukdom, samt var gränsen mellan behandling och symtomlindrande åtgärder går. Vårdförbundet anser att det behövs förtydliganden och att en vägledning tas fram.

Förbundet är kritiskt till att utredningen nöjer sig med att föreslå ett förbud mot att använda alternativa och komplementära metoder för att behandla smittsamma sjukdomar som är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Förbudet bör utvidgas till att även gälla utredning och symtomlindring av smittsamma sjukdomar.

”Det är av ett starkt allmänintresse att minska risken för spridning av smittsamma sjukdomar. Utredning (…) och lindring av symtom bör förbehållas hälso- och sjukvården”, skriver förbundet i sitt remissvar.

Bra med mer utbildning

Däremot ställer sig Vårdförbundet bakom förslaget om att införa kurser om komplementär och alternativ medicin, Kam, på vissa vårdutbildningar.

”Ökad kunskap skulle kunna underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att föra samtal med patienter om Kam-metoder. Ökad kunskap är också viktigt för ett personcentrerat förhållningssätt där man respekterar personens upplevelse och tolkning av ohälsa och sjukdom”, skriver Vårdförbundet.

Däremot anser Vårdförbundet att utbildningsblocket bör vara kortare än det föreslagna, 1-2 högskolepoäng, och att det istället ska finnas möjlighet till valbar kurs. Förbundet anser även att det bör understrykas att utbildningar om Kam ska ha ”ett tydligt vetenskapligt förhållningssätt.”

Läs även: ”Låt 1177 informera om alternativmedicin”

Information på 1177

Liksom många andra remissinstanser ställer sig Vårdförbundet bakom förslagen att SBU ska utvärdera vilka Kam-metoder som kan vara aktuella att ta upp i hälso- och sjukvården, samt att det bör finnas information tillgängligt på 1177 Vårdguiden. Vårdförbundet anser att allmänhetens tillgång till objektiv och saklig information om komplementär och alternativ vård behöver förbättras.

”Det är då viktigt att det tydligt framgår att det handlar om behandlingsmetoder som inte är i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet”, står det i remissvaret. 

Utredningen föreslår att lagen ska träda i kraft den 1 januari 2021. Men innan en proposition kan läggas fram till omröstning i riksdagen ska även lagrådet ge sina synpunkter på lagförslagen.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida