Äldre låginkomsttagare får oftare olämpliga psykofarmaka

Äldre låginkomsttagare får oftare olämpliga psykofarmaka
I sin avhandling visar Eva Lesén att äldre låginkomsttagare oftare får olämpliga läkemedel.

Ju lägre en äldre patients inkomst är desto vanligare är det att han eller hon får olämpliga läkemedel som ökar risken för biverkningar. Det visar en avhandling från Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.

Att äldre låginkomsttagare oftare använder olämpliga läkemedel än äldre med högre inkomster går tvärs emot hälso- och sjukvårdens krav på en god och jämlik vård för alla, där medicinska skäl och patientens behov styr läkemedelsanvändningen.

Det konstaterar apotekaren Eva Lesén som har studerat användningen av psykofarmaka hos äldre. Den 6 maj presenterar hon sina resultat i avhandlingen Psychotropic drugs among the elderly.

Bristerna och ojämlikheterna i de äldres läkemedelsanvändning tyder, enligt Eva Lesén, på ett betydande folkhälsoproblem, även om försäljningen av olämpliga läkemedel har minskat de senaste åren.

Psykofarmaka som sömntabletter, ångestdämpande och antidepressiva läkemedel är vanliga hos äldre.  Trots att det finns säkrare alternativ får var femte äldre patient psykofarmaka som ökar risken för biverkningar i form av dagtrötthet, fallolyckor och kognitiv svikt.

Underanvändning

Men det förekommer det också underanvändning. Eva Lesén fann i sitt avhandlingsarbete att endast en av tio 95-åringar med depression använde antidepressiva läkemedel trots att de kan ha god effekt vid depression hos äldre. Sömnmedel användes däremot av över hälften av de äldre som ingick i studien.

– Det tyder på att depressioner hos de allra äldsta inte uppmärksammats i tillräcklig utsträckning och att det istället är symtomen, så som sömnproblem och ångest, som behandlas.

Utrymme för förbättringar

– Här finns ett stort utrymme för förbättring, något hela samhället skulle tjäna på, säger hon.

Regelbundna och systematiska genomgångar av äldres läkemedelsanvändning är enligt Eva Lesén det bästa sättet att komma åt problemet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida