Antidepressiva hjälper mot fibromyalgi

27 februari 2009

En tysk metaanalys av 18 randomiserade och kontrollerade studier omfattande över 1 400 fibromyalgipatienter visar att det finns starka bevis för att anti­depressiva läkemedel hjälper. Analysen omfattar alla typer av antidepressiva medel och visar att antidepressiv behandling minskar smärta, trötthet, nedstämdhet och sömnstörningar.

När det gäller smärta var effekten störst för äldre så kallade tricykliska antidepressiva, TCA, medelstor för mono­aminoxidashämmare, MAOI och betydligt mindre för de nyare serotoninåterupptagshämmarna, SSRI, och serotonin och noradrenalinåterupptagshämmarna, SNRI.

JAMA 2009;301(2):198–209.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida