Datoriseringen både ökar och minskar säkerheten

Säkerheten kring läkemedelsordinationer var inte bättre förr när listorna skrev på papper. Samtidigt har nya risker uppstått i och med datoriseringen. Det framgick på patientsäkerhetskonferensen.

Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm redogjorde för hur läkemedelshanteringen har förändrats i takt med datoriseringen. Enligt Stina Fransson, ställföreträdande omvårdnadschef vid sjukhuset, har följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter kring ordinationer ökat väsentligt med införandet av läkemedelsmodul.

– Men nya risker och avvikelser har uppstått, sade hon.

Före införandet av elektroniska läkemedelslistor var endast 40-55 procent av alla ordinationer korrekta. År 2008 hade cirka hälften av klinikerna infört datoriserad läkemedelslista och när pappers- och datajournalerna jämfördes visade det sig att bara 11 av 127 granskade handskrivna läkemedelslistor var korrekta, det vill säga 8,5 procent.

Svårtlästa ordinationer 

De vanligaste felen var:

  • Svårtydd handstil
  • Saknade personuppgifter
  • Signatur saknades och/eller beredningsform och administrationsätt

 Av sammanlagt 395 granskade elektroniska läkemedelslistor var 298 korrekta, det vill säga 74 procent.

I februari 2009 hade alla journaler på sjukhuset blivit datoriserade. En ny studie gjordes som visade att andelen korrekta ordinationer var 48–72 procent bland klinikerna.

De vanligaste bristerna var att läkarsignatur saknades för det aktuella vårdtillfället och att det förekom flera giltiga ordinationer för samma läkemedel.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida