utredda fall

Fick magsjuka och avled av diabetesmedicin

En patient med diabetes som blev magsjuk visste inte att han borde göra uppehåll med läkemedlet Metformin. Patienten drabbades av laktoacidos och avled. Ivo betonar att patienter som får medicinen måste ges information om att inte ta den vid magsjuka.

Det är vårdgivarens ansvar att se till att det finns rutiner för att patienterna informeras när de börjar ta Metformin och att de påminns till exempel vid besök hos diabetessjuksköterska, anser Ivo, Inspektionen för vård och omsorg.

De har utrett en anmälan från en anhörig som berättar att patienten inte hade informerats om att göra uppehåll med Metformin vid magsjuka.

Patienten kontaktade sin vårdcentral och berättade att han haft kräkningar och diarré sedan några dagar, men fick endast råd om att ta vätskeersättning. Han försämrades och var medvetslös vid ankomst till sjukhus. Patienten avled senare samma dag.

Vid minskat intag av näring och vätska kan läkemedlet Metformin ansamlas i blodet och göra att patienten drabbas av laktoacidos, mjölksyreförgiftning. Tillståndet har hög dödlighet om inte behandling sätts in omedelbart.

Enligt verksamhetschefen vid vårdcentralen finns skriftliga rutiner som ges till patienter när de börjar medicinera med Metformin. Där framgår det att de ska upphöra med läkemedlet vid kräkningar, diarré, hög feber och andra tillstånd med risk för vätskeförlust.

Efter händelsen har rutinerna kompletterats med ett informationsbrev till patienten som också skickas med varje kallelse till patientbesök hos läkare eller diabetessköterska. Frågan har även diskuterats både i läkar- och sjuksköterskegruppen.

Diarienummer hos Ivo: 8.2-42828/2016-14

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida