Stor öppenhet om fel i vården visar enkät från Vårdförbundet

Nio av tio medlemmar i Vårdförbundet upplever att de kan tala öppet om fel och misstag som begås på arbetsplatsen, men bara var fjärde anmäler alltid en avvikelse.

Det visar en medlemsenkät som Vårdförbundet har låtit göra inför den tredje nationella konferensen om patientsäkerhet som hålls i Stockholm i slutet av januari.

– Det är allt för få individer som anmäler avvikelser. Därför är det viktigt att det alltid sker en återkoppling så att den som gör en anmälan om en avvikelse känner att det betyder någonting, säger Vårdförbundets ordförande, Anna-Karin Eklund.

Av 935 tillfrågade medlemmar har nära 640 stycken (68 procent) svarat på enkäten, som innehåller ett 20-tal frågor om hur sjuksköterskor, barnmorskor, röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker upplever patientsäkerheten på den egna arbetsplatsen.

Biomedicinska analytiker bäst

Bäst på att anmäla avvikelser är biomedicinska analytiker, fyra av tio säger sig alltid göra det. Sex procent av samtliga som svarat uppger att de aldrig eller nästan aldrig anmäler avvikelser.

Det vanligaste skälet till att medlemmarna inte alltid anmäler en avvikelse är tidsbrist, därefter att händelsen inte har bedömts som allvarlig.

Av dem som anger att de inte alltid anmäler avvikelser tycker en av tio att det inte tjänar någonting till. Lika många anger att de är rädda för negativa konsekvenser.

Drygt var fjärde medlem svarar också att avvikelserapporterna aldrig, nästan aldrig eller inte så ofta resulterar i en analys av det inträffade. Cirka sju av tio svarar dock att avvikelserapporterna alltid eller för det mesta resulterar i en analys och att analyserna leder till förebyggande åtgärder.

Få är ostörda vid läkemedelshantering

Ett viktigt mått på patientsäkerheten är i vilken mån läkemedelshanteringen sker på ett tillförlitligt sätt. Knappt var femte medlem uppger att de alltid kan hantera läkemedel ostört medan var tredje aldrig kan det, nästan aldrig eller inte så ofta.

De absolut vanligaste orsakerna är att den som hanterar läkemedel blir störd av kolleger och vårdtagare eller måste sköta andra arbetsuppgifter samtidigt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida