Tydlighet ger ro

En läkemedelsberättelse i handen vid utskrivning ger friskare patienter. Om modellen används minskar återinläggningarna med hälften. Ändå tycks modellen vara svår att införa.

I dag är utskrivningsinformationen ett papper med systematisk information om varför patienten lades in, vad som har gjorts och vad som är planerat — samt helst en aktuell läke­medelslista och en läkemedelsberättelse. Det är vad projektet Läkemedelsberättelse i utskrivningsinformation i Lund har kommit fram till. ?

— Med läkemedelsberättelse i utskrivningsinformationen halveras återinläggningarna, det vet vi eftersom vi har gjort studier på det. Men om man hittar på egna metoder lokalt på avdelningarna finns inga bevis för att de fungerar, berättar Tommy Eriksson. ?

Han är docent och forskningschef på Apoteket farmaci AB vid Universitetssjukhuset i Lund och har lett arbetet med att utveckla ett underlag för utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse och läkemedelslista. ??

Allra viktigast är det för äldre patienter som har många läkemedel att få den enkla och tydliga informationen. Men en undersökning som Tommy Eriksson har gjort visar att bland de patienter som är över 65 år och som har tre läkemedel eller fler, får färre än hälften utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse och läkemedelslista med sig hem. Ändå krävs bara ett bra journalsystem i datorn, så att inte listan behöver skrivas om när det är dags för patienten att åka hem. Den aktuella listan ska finnas där och läkaren ska bara behöva göra eventuella ändringar. ??

Landskrona lasarett hör till dem som förser patienterna med en komplett utskrivningsinformation när de får åka hem. Den är riktad till patienten och den berörda sjuksköterskan i kommunen och är lätt att förstå.?

Även Universitetssjukhuset i Lund har beslutat att utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse och läkemedelslista ska användas, men där har man inte lyckats lika bra. De listor patienterna får därifrån ser väldigt olika ut beroende på vilken avdelning de kommer ifrån, och de kan vara svåra att tyda både för patienten och för hemvårdspersonalen. ?

— Oftast får vi olika listor från olika avdelningar och det är inte ett samlat dokument. Har man tur kommer det en epikris och en läkemedelslista, säger Ann-Louise Hansson, sjuksköterska i Landskrona stad.??

För att patienten själv och den sjuksköterska som ska administrera läkemedlen ska kunna känna sig säkra på att listan är korrekt, måste information om vad som har ändrats under vårdtiden finns med i läkemedelsberättelsen, betonar Tommy Eriksson. ?

— Det finns ett stort intresse för läke­medelsberättelse i utskrivningsinformation och många sjukhus har kommit en bit på väg, men jag anser inte att man kan kalla sig ett patientsäkert sjukhus om det inte fungerar, säger han. ??

En skrift från Sveriges kommuner och landsting, SKL, om att förebygga läkemedelsfel i vårdens övergångar håller just nu på att revideras. De nya rekommendationerna är tydligare, inte bara med att en utskrivningsinformation ska finnas och kommuniceras med patient, primärvård och kommun, utan även med vad den ska innehålla.?

SKL satsar på att få fram en gemensam läkemedelslista i journalen och en nationell säkerhetssatsning inom bland annat överföring av läkemedelsinformation mellan vårdgivare. Men Tommy Eriksson är inte nöjd. Det går för långsamt, tycker hon.

En utskrivningsinformation med läkemedelsberättelse är till stor hjälp för framför allt äldre patienter.  Den kan bland annat innehålla följande:

Planering/uppföljning
Du utskrives nu till Solgården för en tids konvalescens. Under vistelsen där kommer vårdplanering att genomföras då du har önskat utökad hemtjänst. Du kommer att kallas till din distriktsläkare om cirka 4—5 veckor för kontroll avseende hjärta och lungor.

Läkemedelsberättelse:

  • Furosemid har ökats från 1 till 2 tabletter dagligen p g a ökad hjärtsvikt.
  • Spironolakton har lagts till p g a tendens till lågt kaliumvärde.
  • Tramadol har tagits bort då du inte längre besväras av ryggsmärta.

Medicin  preparat, styrka      Verkan  Morg     Midd     Kväll     Natt     Anm
Tabl Furosemid  40 mg        vätskedr.      1              1
Tabl Spironolakton 25 g      vätskedr.      1
Tabl Digoxin 0,13 mg            för hjärtat    1
Tabl Stilnoct 5 mg                  sömnmedel                                                 1 vid behov 
 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida