Vad sker i din avdelning kring lönerna?

5 oktober 2007

Blekinge
Ett tvåårsavtal som ger lägst 8 procent är tecknat med landstinget. En avstämning görs nu för att se till att medlemmarna verkligen får det som har utlovats.
I kommunerna är förhandlingarna ännu inte klara. Längst har de kommit i Karlshamn där det ser ut att landa på 5 procents löneökning i år.

Dalarna
Landstinget har i år erbjudit 4,5 procent. Vårdförbundet anser att det är för lågt. Medlemmarna är mycket frustrerade över lönepolitiken men stödjer sitt fack och uppmanar förhandlarna att stå på sig. Ett förslag som ska leda till en rejäl höjning på individnivå har lämnats till landstinget som har bett att få återkomma. Bara några få av de 15 kommunerna är klara och där är utfallet lågt.

Gotland
Avdelningen håller på med en enkät om hur löneprocessen har fungerat på varje enhet. Den har också haft en »inspirationskväll« med förtroendevalda och med Anna-Karin Eklund inbjuden, för att resonera om lön och hur man ska gå vidare. Ordföranden Tin Söderdahls uppfattning är att arbetsgivaren är medveten om snedfördelningen och håller med om att något måste göras.

Gävleborg
Förhandlingarna är avslutade. Arbetsgivaren tycker att avtalet har följts, men Vårdförbundet håller inte med. Under hösten har arbetsgivaren gått med på att alla ska få ett engångsbelopp på 400 kronor i månaden fram till den 31 mars nästa år, men det ska inte få påverka nivån. Ett löfte finns dock om att Kommunals utfall »ska vara golvet« för Vårdförbundet medlemmar, sett över Kommunals treåriga avtalsperiod.

Halland
Eftersom lönerna är låga i Halland har arbetsgivarna i år gjort en särskild satsning på 2,5 procent på en del av de anställda. Därför blir utfallet cirka 5 procent. Vårdförbundet anser att det har blivit mer av pottänkande nu än tidigare.
Alla kommuner är inte klara ännu. Utfallet verkar bli mellan 2,5 och 4 procent. I två kommuner har man gjort lönekartläggningar och arbetsvärdering.

Jämtland
Ett möte har hållits med de förtroendevalda om kunskapsutveckling i vården och om medlemmarnas möjlighet till inflytande och hur det märks i lönesättningen.
Ordföranden Kristina Fluur Hedman har också träffat landstingets nya personalchef och dennes strateg i lönefrågor för att diskutera hur avtalet efterlevs. Om det inte sägs upp ska en gemensam kraftsamling göras.

Jönköping
Löneutfallet i landstinget gav i snitt 4,3 procent för samtliga medlemmar. Tillsammans med en jämställdhetssatsning blir det totalt 5 procent. Drygt hälften av kommunerna är klara med lönerevisionen. Utfallet varierar mellan 2 och 5 procent. I oktober kommer de förtroendevalda att konferera i två dagar om löneutfall, lönesättning och fortsatt arbete.

Kalmar
Sedan i höstas erbjuds alla medlemmar utbildning om löneavtal, löneprocessen, lönesamtal med mera. Ett tvåårsavtal har slutits med landstinget om en genomsnittlig löneökning på lägst 1 700 kronor per individ (drygt 7,5 procent). Pengarna fördelas individuellt. Dessutom finns under 2008 ett extra löneutrymme på 40 000 kronor. Dessa fördelar arbetsgivarna ensidigt till de av Vårdförbundets medlemmar som har bidragit till att utveckla verksamheten.
Utfallet i kommunerna är ännu inte klart.

Kronoberg
Flera medlemsmöten hålls ute i kommunerna, framför allt i Växjö där medlemmarna är missnöjda med avtalet. Växjö kommun säger sig inte ha råd med mer än 2 procent till Vårdförbundets medlemmar efter att ha slutit avtal med Kommunal. I övriga kommuner har förhandlingarna kommit olika långt. I landstinget ökar lönerna med 4 procent på ett år.

Norrbotten
Inom landstinget är tvåårsavtalet klart och även om lönenivån är för låg så är de förtroendevalda nöjda med att lönesamtal hålls i princip överallt. Men när det gäller lönekriterier finns det en hel del att göra. Efter alla resonemang om löneprocessen som har hållits med medlemmar både inom landsting och inom kommuner, så ser de flesta arbetsgivarens ansvar för att den fungerar.

Skåne
Medlemmar, förtroendevalda och chefer erbjuds kontinuerligt utbildning löneavtal, löneprocessen, lönesamtal med mera. Förhandlingarna har kommit olika långt i kommunerna och i regionens olika förvaltningar. Strategin är att få löneprocessen att fungera och stor vikt läggs vid att analysarbetet fullföljs lokalt. För de förvaltningar och kommuner som inte klarar av att fullfölja processen kan det bli så att förbundet går in i en traditionell förhandling.

Stockholm
De förtroendevalda träffar ofta medlemmarna för att diskutera löner. Missnöjet är stort med den låga lönenivån och många hänvisar till att Kommunals medlemmar har fått mer. En utbredd åsikt är att avtalet bör sägas upp. Styrelsen för avdelningen har också träffat Stockholms nya landstingsdirektör och fört fram att utfallet av löneprocessen är för lågt. Svaret blev att det är en fråga som avgörs ute i verksamheten.

Södermanland
Från första oktober i år till sista mars 2009 kommer lönerna i landstinget att höjas med i snitt 8,8 procent – en dubbelt så hög höjning jämfört med de två föregående åren. Men redan nu aviseras en översyn av personalbudgeten eftersom landstinget har ett underskott på 20 miljoner kronor. Fem av nio kommuner är klara, utfallet blev mellan 2,4 och 3,6 procent (ettårsavtal), därutöver framgångar i Gnesta (1,6 procent extra efter arbetstidsvärdering) och Trosa (arbetstidsförkortning motsvarande 3,4 procent inom vård och omsorg).

Uppsala
Från Vårdförbundets sida hade de velat fortsätta att diskutera lönerna, men arbetsgivarna vägrade och de nya lönerna betalades ut med junilönen. Både bland medlemmar och förtroende-valda är ilskan stor över den låga nivån. Avdelningen har skickat hem ett brev om missnöjet med löneprocessen till samtliga medlemmar och har gjort ett medlemsblad om löner, arbetstider och andra arbetsvillkor. Arbetsgivaren, särskilt landstinget, har en mycket hårdare attityd gentemot Vårdförbundet än tidigare.

Västerbotten
I Skellefteå, Umeå och Lycksele har avdelningen haft aktivitetsplanering som, i de två sistnämnda orterna, sammanföll med landstingets medarbetardag. Med den draghjälpen från arbetsgivaren var det många som kom och tyckte till om vilken aktivitet de ansåg vara viktigast för att intentionerna med avtalet ska förverkligas.  Många tyckte att avtalet ska sägas upp. De förtroendevalda i Västerbotten har intensifierat kontakterna med både politiker och tjänstemän inom landstinget och har haft fler samtal med personalutskottet än vad de brukar.

Västernorrland
I början av året sa landstingsledningen att de skulle prioritera Vårdförbundet, men när avtalet sedan blev klart gav det inte mer än cirka 3 procent. Kommunerna är på gång nu och i Sundsvall verkar utfallet kunna bli bra. Avdelningen har arbetat med kriterier som är kända av medlemmarna på varje arbetsplats, men samtidigt är det fixa påsar pengar, vilket betyder att om en medlem får lite mer så går det ut över andra. Det är stor oro i landstinget eftersom det sker besparingar hela tiden.

Västmanland
Landstingsförhandlingarna resulterade i 2, 7 procent. Med extrapengar från politikerna för specialiteterna iva, operation och anestesi plus kompensation för avsteg från arbetstidslagen blir slutresultatet 3,3 procent. Tre av tio kommuner är klara, Västerås 2,9 procent, Köping 2,2 procent och Sala 2,7 procent. I september diskuterade 60 förtroendevalda löner med förbundsstyrelserepresentant och politiker från båda blocken. Avdelningen drar också i gång en kampanj för att få allmänheten att förstå skillnaden mellan undersköterskor och sjuksköterskor.

Västra Götaland
Vårdförbundet i Västra Götaland har höjt beredskapen för att snabbt kunna bistå medlemmarna med stöd i löneprocessen och de förtroendevalda sporras att ordna utbildningar om löneavtal, löneprocessen, lönesamtal med mera.
Kvinnodominerade yrkesgrupper med högskoleutbildning samt första linjens chefer ska enligt ett politiskt beslut prioriteras, vilket förbundet noga bevakar.
Löneprocessen har kommit olika långt i regionens olika förvaltningar och i kommunerna.

Örebro
Löneökningarna ser ut att hamna på mellan 3,7 och 4,0 procent men förhandlingarna är inte klara överallt. Det har blivit lite sämre i landstinget sedan alla fackliga organisationer fick samma slags avtal, anser ordföranden Anna Vellet, medan det har gått lite framåt i kommunerna. Avdelningen träffar många medlemmar, inledde en »drive« ­i samband med ändringarna i arbetstidslagen förra året.

Östergötland
Avdelningen slöt avtal redan den 1 april. Utfallet är i genomsnitt 3,7 procent. Medlemmarna tycker att de kämpar med processen men sedan får höra att »det finns inga pengar«. Man gör framsteg i landstinget när det gäller att få med lönetänkandet tidigt i budgetprocessen. Det finns till exempel en produktionsenhet som redan har träffat verksamhetsledningen inför budgeten 2008. 460 medlemmar var anmälda till årsmötet (120 förra året). Dagen efter träffade Vårdförbundet personaldirektören inför 2008 års förhandlingar.

Mer om ämnet

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida