journalgranskning

Antalet vårdskador ökar

Infektioner, trycksår, hudskador — skador i samband med sjukhusvård har blivit vanligare de senaste åren. En orsak kan vara fler överbeläggningar och utlokalisering av patienter, enligt SKL.

– Det är allvarligt att vi nu ser en viss ökning av skador, säger Hans Karlsson, chef för avdelning vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Det är SKL som tagit fram statistiken över vårdskador de senaste fem åren. Statistiken tas fram genom så kallad journalgranskning.

Varje år skadas 110 000 patienter

Det är stora variationer mellan landstingen och regionerna när det gäller olika slags vårdskador. På nationell nivå drabbades 2017 cirka åtta procent av patienterna av en vårdskada – det innebär att 110 000 patienter på svenska sjukhus varje år får vårdskador av varierande allvarlighetsgrad.

Knappt hälften bedömdes som lindriga, men i 45 procent av fallen ledde skadan till förlängd sjukhusvistelse eller extra vårdkontakter.

Mellan 2013 och 2015 minskade antalet vårdskador. Men sedan 2015 har de ökat igen, en ökning som framför allt beror på att de lindrigare skadorna blivit vanligare, enligt SKL. Med lindriga vårdskador menar man vårdrelaterade infektioner, trycksår, blåsöverfyllnad, hudskada eller ytlig kärlskada.

Läs också: Allt fler patienter med trycksår på sjukhusen

Vårdas på annan avdelning

Eftersom det under denna period blivit vanligare med överbeläggningar och utlokaliserade patienter, som vårdas på en avdelning där de egentligen inte hör hemma och av personal som kanske inte har rätt kunskap, så drar SKL slutsatsen att det finns ett samband med ökningen av vårdskador.

Läs också: Allt fler patienter vårdas på fel avdelningar

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida