Personligheten avslöjar hur väl patienten följer sin medicinering

Målmedvetna personer följer läkarens ordination. Känslomässigt instabila personer kan däremot slarva med sina mediciner. Sjuksköterskan Malin Axelsson har tagit reda på personlighetens betydelse för följsamheten till behandlingen.

– Vi ser att människor är olika och att det har betydelse för hur de tar sina mediciner. Med den här kunskapen kan vi som arbetar inom vården bli bättre på att utforma vår information på olika sätt beroende på individen, säger sjuksköterskan Malin Axelsson, doktorand vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Personlighetstest

Studien baseras på ett frågeformulär som har gått ut till 749 personer med en kronisk sjukdom. De fick dels svara på frågor om följsamheten till sin medicinering, dels göra ett test som skattade deras personlighet.

Personlighetstestet Five factor inventory består av 60 påståenden med fem olika svarsalternativ som ger svar på vilka personlighetsdrag som är dominerande när det gäller:

• Målmedvetenhet
• Vänlighet
• Öppenhet
• Utåtriktning
• Känslomässig instabilitet

De personer som skattades som målmedvetna var noga med att följa läkarnas ordinationer. Att vara känslomässigt instabil inverkade däremot negativt på följsamheten.

Vänlighet som utmärkande personlighetsdrag hade också ett positivt samband med att sköta medicineringen, men om man samtidigt skattades lågt på målmedvetenhet verkade det ha en negativ inverkan.

– Jag tror att det här kan skapa en medvetenhet hos oss som arbetar inom vården så att vi ser mer till varje individ när vi ska ge råd och stöd, säger Malin Axelsson.

Riktade insatser

För att vårdpersonalen ska kunna bedöma vilken personlighetstyp en patient har tänker hon sig att man i framtiden skulle kunna utforma en enklare variant av personlighetstest.

Tror du verkligen att patienter vill få sin personlighet bedömd på det sättet?

– Det vet jag inte, jag tänker mer att det handlar om att visa att människor är olika och att det kan hjälpa oss att ge rikta insatserna på ett bra sätt.

I höst doktorerar Malin Axelsson på just följsamhet till behandling vid. Avhandlingen läggs fram vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida