covidvaccin

5 frågor om vaccintvång – så svarar juristen

5 frågor om vaccintvång – så svarar juristen
Kan arbetsgivaren kontrollera om vårdpersonalen är vaccinerad?? Foto: Getty Images

Kan arbetsgivare omplacera personal som inte vill vaccinera sig? Och kan man nekas anställning för att man är ovaccinerad? Här svarar Vårdförbundets förbundsjurist Kirsi Piispanen på frågor kring vaccin och rättigheter som arbetstagare.

Kan arbetsgivaren kräva att vårdpersonal vaccinerar sig?
– Grundlagen säger att vi mot det allmänna är skyddade mot påtvingade kroppsliga intrång, till exempel i förhållande till regionala och kommunala arbetsgivare. Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, enligt vilken man har rätt till kroppslig och personlig integritet, gäller också som svensk lag. Den gäller även privata arbetsgivare. Båda de skydden kan inskränkas, men det måste vara genom lagstiftning och det ska i så fall finnas väldigt starka skäl för det.

Kan arbetsgivaren kräva att få veta om vårdpersonal är vaccinerad eller ej?
– Ordet ”kräva” kan tolkas på olika sätt. Om arbetsgivaren säger att de kräver att få veta det så kommer vi som facklig organisation in och tar en diskussion om vad arbetsgivaren menar med det. I dagsläget är det svårt att se att arbetsgivaren generellt skulle kunna kräva att få veta om den enskilde har vaccinerat sig eller inte.

– Huvudregeln är att arbetsgivaren inte kan kräva det, men sen kan situationer uppstå som jag inte kan föreställa mig just nu. Det är då vi som en facklig organisation kan analysera den enskilda situationen.

93 procent av svenska sjuksköterskor har fått minst en dos vaccin

84 procent av all vårdpersonal hade i slutet av augusti fått minst en dos vaccin mot covid-19, enligt färska siffror från Folkhälsomyndigheten. Andelen som är fullvaccinerad var 74 procent.

93 procent av sjuksköterskorna är vaccinerade med minst en dos, liksom 94 procent av läkarna. Kiropraktorer, naprapater, arbetsterapeuter och fysioterapeuter ligger på samma nivå som sjuksköterskorna. För undersköterskor och vårdbiträden är siffran 81 procent.

Motsvarande siffror i hela befolkningen mellan 18-67 år ligger på 77 procent för minst en dos och 58 procent för två doser.

Andelen vaccinerad vårdpersonal som arbetar på sjukhus är betydligt högre än befolkningen generellt. För vårdpersonal på särskilda boenden är andelen något högre än befolkningen generellt. Inom hemtjänst och LSS ligger andelen på samma nivå som befolkningen generellt. Det lägre antalet vaccinerade inom hemtjänst och LSS kan dock till stor del bero på eftersläpning i nationella register. Personalomsättningen inom yrkesgruppen är stor och många som finns med i registren kanske inte längre arbetar som vårdpersonal.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Kan arbetsgivaren omplacera icke vaccinerad personal?
– Det går inte att svara på den frågan generellt, man måste beakta hur förhållandena ser ut i just den här situationen. Generellt gäller två olika regelsystem genom de olika kollektivavtalen för regionala och kommunala arbetsgivare och privata arbetsgivare.

– För anställda i regioner och kommuner finns en regel i allmänna bestämmelser som säger att arbetsgivaren har rätt att förflytta en arbetstagare om arbetsgivaren har vägande skäl. Inför en sådan stadigvarande förflyttning ska man förhandla med den fackliga organisationen. Inom ramen för den förhandlingen görs en intresseavvägning och en bedömning om det finns skyldigheter för den enskilde att förflytta sig eller inte. Om det gäller en kortvarig förflyttning som inte har någon större betydelse för individen finns inget absolut krav på förhandling men det kan vara en fördel för både arbetsgivaren och arbetstagaren att även då ha en diskussion med den fackliga organisationen. Såklart ska arbetsgivaren ha dialog med den enskilde medarbetaren.

– För det privata området gäller inga speciella regler enligt kollektivavtalet, men det följer av allmänna rättsliga principer att arbetsgivaren inte kan omplacera utanför arbetsskyldigheten. Inom arbetsskyldigheten har arbetsgivaren normalt rätt att omplacera så länge det inte görs godtyckligt eller är i strid med någon lagregel, till exempel diskrimineringslagen. Skulle det inte finnas ett rimligt skäl för en förflyttning skulle vi naturligtvis titta väldigt noga på frågan.

Smer: Vårdpersonal har moralisk skyldighet att vaccinera sig

Statens medicinsk-etiska råd, Smer, har nyligen diskuterat etiska frågor kopplat till vaccination av vård- och omsorgspersonal. Smer anser att anställda med patient- eller brukarkontakt i hälso- och sjukvård samt omsorg och service till äldre och personer med funktionsnedsättningar har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19. Bakgrunden är att patientens intresse av att smittorisken minskas väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte.

Rådet anser också att arbetsgivaren bör underlätta för personalen att vaccinera sig, men också att arbetsgivarens skyldigheter gentemot personalen att tillhandahålla skyddsutrustning, inför lämpliga rutiner och organisera arbetet på ett smittsäkert sätt inte minskar.

Smers inställning är att arbetsgivaren inte har rätt att tvinga personal att vaccinera sig, men att möjligheten finns för omplacering om det finns särskilda skäl utifrån verksamheten.

Läs hela uttalandet här.

Kan man som anställd vägra att bli omplacerad om arbetsgivaren önska omplacera?
– Som arbetstagare är du normalt skyldig att följa arbetsgivarens order. Inom ramen för någorlunda rimliga order har arbetsgivaren en orderrätt. Om arbetstagaren vägrar följa order kan det få arbetsrättsliga konsekvenser. Den anställde som vill vägra ska omedelbart kontakta facket för att det ska kunna bli en förhandlingsfråga.

I förra veckan gick Region Dalarna ut med att de kommer att utreda om ovaccinerad vårdpersonal kan nekas anställning. Kan arbetsgivaren neka till att anställa icke vaccinerad personal?
– En regional eller kommunal arbetsgivare representerar det offentliga. Den lyder under grundlagen och är bärare av våra demokratiska värderingar och rättigheter. Om man som offentlig arbetsgivare vill gå in i en diskussion kring vad vi ska ha för krav gällande vaccin måste man bottna i hur man förhåller sig till våra grundlagar, vad man har för praktiska behov och hur det här fungerar ihop med ens personalpolitik och därmed kompetensförsörjning. Det gäller ju även privata arbetsgivare. Även en person som har vaccinerat sig kan ställa sig frågan: Vill jag ha en arbetsgivare som ställer sådana här krav på mig? Vad händer härnäst, vad kommer arbetsgivaren att ställa för krav nästa gång?

– En annan fråga för arbetsgivaren är hur de ska hantera frågan praktiskt. Är det ett generellt krav? Ska varje chef ställa frågan på alla anställningsintervjuer? Hur ska man hantera svaren och situationen? Det finns personer som har goda skäl att inte vaccinera sig, av hälsoskäl. De uppgifterna kan i sin tur vara känsliga och man har ingen skyldighet att prata om dem. Det är viktigt att tänka på att man inte trampar fel så att personer blir tvingade att berätta om sina sjukdomar och sin hälsostatus.

– Jag tror utredningen i Dalarna kommer att bli svår, inte minst juridiskt. Ska man registrera hälsouppgifter för låt säga 10 000 personer i en region – det strider sannolikt mot dataskyddsförordningen. Och hur säkerställer man hanteringen – vem ska se uppgifterna, när ska de raderas, hur mycket ytterligare administrativ personal krävs, etcetera? Det finns många frågor att fundera över.

Fråga Vårdförbundet!

Har du en fråga? Du som är medlem i Vårdförbundet kan ringa direkt till 0771-420 420 eller ställa din fråga på webbenHär hittar du fler frågor från Frågeakuten!

Vårdfokus / Nyhetsbrev

Nyheterna, reportagen, forskningen och frågorna för dig i vården. Gratis varje vecka direkt i din inkorg.
Jag godkänner att Vårdfokus sparar mina uppgifter
Skickar formuläret...
Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida