5. Vad bör förbättras i vårdens inre organisationer?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Hierarkierna och revirtänkandet inom sjukvården måste bort. Ökat samarbete mellan olika personalgrupper, bättre arbetsorganisation, ökat inflytande för personalen så att deras kunskaper och idéer tas tillvara.

Vänsterpartiet
Det är viktigt att utvecklingen av primärvården fortsätter, bland annat genom omfördelning av sjukhusens utbud av öppen vård. Utvecklingen av kompetensen inom psykiatrin bör fortsätta på primärvårdsnivå. Utveckla primärvården när det gäller vården av kroniska sjukdomar.
Lösningen kan vara speciella team på vårdcentralerna eller specialistsjuksköterskor.

Miljöpartiet
Den frågan bör hanteras lokalt i de olika landstingen.

Centerpartiet

Centerpartiet utgår från individens rättigheter och skyldigheter när det gäller hur sjukvården är och bör vara organiserad. Alla ska ha möjlighet att, utifrån sitt behov, välja sin personliga kontakt, vårdinrättning och omsorgsform. 

Moderaterna
Det politiska inflytandet måste minska. Personalen måste kunna påverka sin situation och förändra verksamheten så att de resurser som finns används på mest effektiva sätt. Ökad möjlighet att påverka skapar större ansvar och mer arbetslust. Byråkratin måste bantas.

Folkpartiet
Folkpartiet anser att organisationen bör bli mindre hierarkisk. Vi vill att väggarna mellan klinikerna rivs. Organisationen ska vara uppbyggd efter patientflödet, inte efter klinikgränser.

Kristdemokraterna
Man bör eftersträva en plattare organisation. Subsidiaritetsprincipen, det vill säga närhetsprincipen inom organisationen, ska eftersträvas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida