9. Är antalet vårdanställda lagom stort eller behöver de bli fler? Finns det någon anledning att förändra sammansättningen av yrkeskåren? I så fall, hur?

7 september 1998

Socialdemokraterna
Vårdens behov måste styra hur många anställda som behövs. Det finns personalbrist inom vissa
yrkesgrupper, på vissa områden och på vissa platser, men situationen ser olika ut. På sikt kommer både sjukvården och äldreomsorgen att behöva mer personal då vi får allt fler äldre. Arbetsgivare och politiker har ett ansvar för att vården blir en attraktiv framtidsbransch.

Vänsterpartiet
Alla är överens som att det behövs fler armar i vården. Inom Vänsterpartiet har vi inte diskuterat sammansättningen men krävt ökat antal sjuksköterskor och vårdbiträden inom äldrevården. Vi tror också på mer av delegering i den rådande
hierarkin och att fler klinikchefsposter kan överlåtas på exempelvis sjuksköterskor. Vi tror att mer flexibilitet kan vara frigörande.

Miljöpartiet
Från september 1994 till december 1998 minskade antalet anställda inom offentlig sektor med 106 000 personer. Många av de arbetstillfällena fanns inom vårdsektorn. Personalsituationen
i dag är mycket oroande och Miljöpartiet vill satsa på mer personal i vården. Hur yrkeskårens sammansättning skall se ut måste bedömas i samråd mellan vårdpersonal och lokala politiker.

Centerpartiet
Den höga medelåldern riskerar att bli ett stort
problem. Den ena faran är förstås akut personalbrist, den andra är att en stor andel personal med lång erfarenhet och hög kompetens lämnarvården under en kort period. Den generella
utbildningsnivån bör höjas, inte minst inom äldreomsorgen. För att arbeta inom särskilt boende bör man minst vara utbildad undersköterska.

Moderaterna
Det är oerhört svårt att säga vilken nivå på antalet anställda som är idealiskt. Antalet vårdanställda har minskat kraftigt sedan 1994. Den socialdemokratiska regeringen lovade att inte sparka några vårdanställda. Facit känner vi alla till. Vi anser att det är den ”vårdande” personalen som är absolut viktigast.

Folkpartiet
Folkpartiet vill stoppa den socialdemokratiska uppsägningspolitiken där ca 80 000 offentligt anställda har förlorat jobben sedan 1994. Vi anser att vårdbehovet skall styra antalet vårdanställda.

Kristdemokraterna
Nej. ”Fler händer” måste finnas i vården. Omsorgen har kommit i kläm. Man tenderar att investera i dyr teknisk utrustning snarare än att inrikta sig på resurser inom vårdpersonal. Det sistnämnda anser vi är av största vikt.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida