Akademiska massutbildar?

Uppsala. Med en ny e-kurs för alla medarbetare ska vården bli säkrare och antalet skador minskas.

5 januari 2016

I januari drar Akademiska sjukhuset i Uppsala igång en e-utbildning i patientsäkerhet för alla anställda och en seminarieserie för cheferna.?

— Sjukhuset har till och från erbjudit utbildningar i ämnet tidigare, men nu tar vi ett samlat grepp. Målsättningen är att alla ska gå utbildningen och få del av de senaste kunskaperna om hur vårdskador kan förebyggas, säger chefsläkaren Margareta Öhrvall.

Utbildningen består av två delar, dels en e-utbildning för medarbetarna och dels en längre chefsutbildning i seminarieform. E-utbildningen består av kortare genomgångar i olika ämnen, med en interaktiv del där medarbetarna själva reflekterar. Den är uppdelad på tre omgångar som tar mellan 20 och 30 minuter.??

Utbildningen tar upp frågor som hur vårdskador kan undvikas vad gäller exempelvis vårdhygien, fall, trycksår och nutrition. Den innehåller även information om lagar och förordningar och kommunikationens betydelse. Vid allvarliga händelser har sjukhusen skyldighet att lex Maria-anmäla till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo. Oftast handlar lex Maria-anmälningar om fall, läkemedelshantering eller brister i kommunikationen, enligt Margareta Öhrvall.?

— Ett viktigt fokus blir hur individen själv bidrar i patientsäkerhetsarbetet. Förhoppningen är att kursen skapar förutsättning för faktisk förändring, där ökad medvetenhet kring patientsäkerhet, delaktighet och god kommunikation är en självklarhet, säger hon.?

Cheferna ska efter seminarierna starta förbättringsarbeten.?

— Tanken är att man som chef får konkreta verktyg att leda dessa.

En av tio skadas

Nästan var tionde patient som vårdas inneliggande inom somatisk vård i Sverige drabbas av en vårdskada. Det innebär både stort personligt lidande och extra kostnader. Definitionen av vårdskada är enligt patientsäkerhetslagen när en patient utsätts för lidande, kroppslig eller psykisk skada, sjukdom eller dödsfall som hade kunnat undvikas.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida