Äldre storkonsumenter av olämpliga läkemedel

6 september 2004

Fortfarande kvarstår en rad kvalitetsbrister i läkemedelsanvändningen inom kommunala äldreboenden.

Det konstateras i den första delstudien i det så kallade Källa-projektet (kvaliteten i äldres läkemedelsanvändning). Det är ett samverkansprojekt mellan Socialstyrelsen, Apoteket ab, Aging research center vid Karolinska institutet i Stockholm samt institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.

Studien baseras på data från Apotekets Apodos-databas och omfattar alla individer, 65 år och äldre med dosexpedition, på kommunala äldreboenden i Jönköpings län i november 2002.

I medeltal använde de boende drygt tio läkemedel per person.

Användningen av psykofarmaka var 85 procent på vanligt sjukhem och 80 procent på demensboende. Neuroleptika användes av 23 respektive 38 procent.

I Apotekets databas går det inte att utläsa på vilka indikationer läkemedlen satts in.

– Det är en nackdel. Men tidigare data har visat att ungefär tio procent av de äldre i särskilda boendeformer har psykotiska symtom, vilket är huvudindikationen för neuroleptikabehandling. Här ser vi att omkring en tredjedel står på dessa medel, säger docent Johan Fastbom, projektledare vid Socialstyrelsens läkemedelsenhet.

Studien kan beställas från Socialstyrelsen eller laddas ner från: www.sos.se.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida