Ändrat pensionförslag slår hårt mot medelålders medlemmar

En undersökning av Vårdförbundet SHSTFs medlemmar visar att högutbildade förlorar på nya pensionssystemet.

8 december 1997

Sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker är förlorare när pensionerna nu reformeras. Det visar förbundets unika studie som omfattar alla förbundets medlemmar.

Sedan studien gjordes har dessutom den parlamentariska pensionsarbetsgruppen i månadsskiftet oktober/november föreslagit ytterligare förändringar av det tidigare förslaget till pensionssystem. Om det genomförs försämras pensionerna drastiskt för dem som har nära till pensionen.

De som fyller 60 nästa år får uppemot 15 procent lägre pension än de skulle fått med nuvarande folkpensions/ATP-system. Det är förändringarna när det gäller de så kallade arvsvinsterna (se artikel nedan) som slår så hårt.

Förbundets medlemmar är ju till största delen kvinnor. Typiskt för dem, liksom för svenska kvinnor i allmänhet, är att de stannar hemma i samband med barnens födelse och sedan arbetar deltid en period när barnen är små.

Men det är inte barnledigheterna som försämrar pensionsvillkoren för Vårdförbundet SHSTFs medlemmar, de kompenseras tvärtom väl. Största förlorare är nämligen de manliga sjuksköterskorna. I stället är det den lite längre utbildningen och de för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker typiska återkommande utbildningarna under yrkeskarriären som slår mot pensionsnivåerna.

Minus 15 procent
I förhållande till vad de skulle fått med det gamla pensionssystemet förlorar Vårdförbundet SHSTFs medlemmar födda 1938-1945 mellan 12 och 15 procent och de som är födda 1946-1955 mellan 8 och 10 procent. För dem som är födda senare blir effekterna små.

Men det kan vara en illusion. I den studie som gjorts är det svårt att med tillräckligt stor precision förutse inkomst-utvecklingen för de yngre. Om de följer sina äldre kollegers vana att föda barn och studera återkommande kan också de yngre sjuksköterskorna, barnmorskorna och biomedicinska analytikerna bli förlorare i framtidens pensionssystem.

Om inte reglerna för hur man får tillgodoräkna sig studieåren blir bättre än de är idag. Vårdförbundet SHSTFs ordförande Eva Fernvall tycker att de ska vara det: ”Kompensationsnivån i det nya pensionssystemet bör vara lika stor för studier som för barnår. Högskolestudier borde uppmuntras, inte bestraffas med lägre pension. Det kan göra det ännu svårare att locka intresserade ungdomar till våra yrken”, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida