Ångest och depression
vanligt i primärvården

1 september 2003

Generaliserad ångest/depression är den näst vanligaste diagnosen i primärvården. Det är slutsatsen av den första rikstäckande primärvårdsstudien på detta område. Studien bygger på enkätsvar från 131 läkare och 1348 patienter.

Skälet till läkarbesöket var för en majoritet av patienterna olika kroppsliga symtom, men för 11 procent var det sömnstörning, för 8,5 procent depression och för 7,1 procent ångest.

En tredjedel av patienterna uppgav att de under den senaste månaden besvärats av ängslan, spänning eller oro större delen av tiden. Analysen av svaren visade att 169 patienter (12,5 procent) hade generaliserad ångest och/eller depression. Ytterligare 10,5 procent använde läkemedel mot dessa tillstånd.

Forskarna summerar att ångest/depression därmed är den näst vanligaste diagnoskategorin efter rygg- och ledsjukdomar. Men flera fall skulle kunna identifieras med fem nyckelfrågor som kan ställas redan i väntrummet.

Datainsamling och databearbetning betalades av Wyeth Lederle Nordiska ab.

Studien tas också upp i en medicinsk kommentar av docent Per Nettelbladt som avslutar med att han inte vill diskreditera forskning finansierad av läkemedelsindustrin. Men han anser det ändå berättigat att ställa frågan: »Hur ska man förhålla sig till läkemedelsfinansierad forskning när tolkningen av resultaten är sådan att studien kan användas som argument för ökad föräljning av ssri/snri-preparat i primärvården?«. n

Källa: Läkartidningen 2003; 100: 832–838 och 2003; 100: 824–826.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida