Åtta frågor till elva kandidater:

1. Ålder?2. Nuvarande fackliga uppdrag?3. Tidigare fackliga uppdrag?4. Utbildning?5. Nuvarande arbete/arbetsplats?6. Personlig facklig hjärtefråga?7. Den viktigaste frågan i dag för medlemmarna?8. Hur möter Vårdförbundet framtiden på bästa sätt?

8 april 2002

Eva Fernvall
1. 48 år
2. Förbundsordförande
3. Bland annat ordförande i den lokala avdelningen i Stockholm, ledamot i förbundsstyrelsen 1986–89 och vice ordförande 1989–93
4. Biomedicinsk analytiker 1976
5. Vårdförbundets centrala kansli
6. Att förändra yrkesgruppernas ställning och status så att de aktivt ska kunna vara med och utveckla hälso- och sjukvården.
7. Arbetsmiljön kopplad till lönen; hur man i sitt yrke kan utföra det man är utbildad för och vilket stöd man kan få för att få det inflytandet.
8. Att kunna få en organisation med en närmare relation till varje individ; att vi kan kommunicera om vilket stöd medlemmen kan få genom Vårdförbundet. Och att möta utvecklingen inom hälso- och sjukvården med alla utmaningar vi står inför, både demografiskt och de utökade möjligheterna att behandla allt högre upp i åldrarna.

Margareta Albinsson
1. 46 år
2. Vice ordförande i förbundet
3. Ordförande i den lokala avdelningen i Malmöhus
4. Sjuksköterska 1978
5. Vårdförbundets centrala kansli.
Arbetar 25 procent inom Region Skåne på medicinska rådet, ett rådgivande organ till beställarnämnder. Är tjänstledig från tjänst som sjuksköterska på rehab-kliniken Prup/Lund.
6. Att möjliggöra utvecklingen av medlemmarnas yrkeskunskap och allmänna kunskap om hälso- och sjukvården  eftersom den har stor betydelse för patientvården och hela samhället.
7. Att kunna ge en god vård trots stress, underbemanning och känslan av otillräcklighet. Alla kan och vill så mycket men varken får eller tar den möjlighet de behöver.
8. Arbeta för att stärka individernas möjlighet att ta sitt ansvar och att använda sin kunskap till att ge en bra vård och få en arbetsmiljö med arbetsglädje.

Anna-Karin Eklund
1. 41 år
2. Ledamot i förbundsstyrelsen
3. Bland annat ordförande i den lokala avdelningen i Gävleborg
4. Sjuksköterska 1982
5. Studerar just nu
6. Vara med och påverka hur hälso- och sjukvården ska se ut i framtiden och därigenom skapa möjligheter för Vårdförbundets medlemmar att få ett inflytande över yrkes- och löneutvecklingen på arbetsplatsen.
7. Att de inte har tillräcklig möjlighet att påverka sitt dagliga jobb, inte minst arbetsbelastningen, och därmed inte känner att de utifrån sin kompetens kan göra ett så bra jobb som de skulle vilja.
8. Genom att i dialog med medlemmarna bli bättre på att förstå och tillgodose deras behov. Vi måste också bli bättre på att se vad som kommer att hända i omvärlden i framtiden och sedan genom kunskap och beredskap ta initiativ som gagnar medlemmarna.

Ingrid Frisk
1. 47 år
2. Ordförande i den lokala avdelningen i Stockholm
3. Bland annat vice ordförande och ordförande i Huddingesektionen
4. Barnmorska 1986
5. Vårdförbundets avdelningsexpedition. Barnmorsketjänst på Huddinge sjukhus
6. Fackföreningen i framtiden: hur vi ska möta medlemmarnas krav och samtidigt ha kvar den grundläggande fackliga idén; hur förena individens krav och kollektiv styrka. Dessutom att följa och påverka hälso- och sjukvården i landet och arbeta för kvinnornas möjlighet till vård på lika villkor.
7. Arbetstillfredsställelsen. I den ligger goda arbetsvillkor och möjlighet till både löneutveckling och kompetensutveckling samt bekräftelse på det arbete man gör.
8. Genom nära samtal och dialog med medlemmarna. Vi måste på alla nivåer vara mer uppsökande än vi varit tidigare.

Kerstin Sjöström
1. 45 år
2. Ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i den lokala avdelningen i Västernorrland
3. Bland annat sektionsordförande och vice ordförande i den lokala avdelningen
4. Biomedicinsk analytiker 1979
5. Vårdförbundets expedition. Har en tjänst som biomedicinsk analytiker i Sollefteå.
6. Utveckla Vårdförbundet så att medlemmarna på ett enkelt sätt kan känna igen sig och enkelt kan få kontakt med företrädare. Medlemmarna måste också få en starkare och mer självständig yrkesidentitet som gör att de kan utveckla hälso- och sjukvården tillsammans med andra yrkesgrupper.
7. En bättre arbetsorganisation som ger mer glädje  i arbetet, som inte leder till sjukskrivningar och brist.
8. Att utveckla den lokala organisation så att medlemmarna lätt får kontakt med sina företrädare.

Anna Vellet
1. 30 år
2. Vice ordförande i den lokala avdelningen
3. Studentfackligt arbete, bland annat ett år på heltid, och ledamot i avdelningsstyrelsen
4. Sjuksköterska 1994
5. Blodcentralen i Örebro
6. Att arbeta för en bättre arbetsmiljö för medlemmarna. Det är viktigt att de ges möjlighet att verka professionellt och patientsäkert till en skälig lön.
7. Lön och arbetsvillkor
8. Att Vårdförbundet i framtiden är en organisation vars medlemmar har reellt inflytande på arbetsplatsen i såväl professionella och praktiska frågor; att de professionella frågorna rörande kvalitet och yrkesutveckling ges en naturlig plats i arbetet. Jag vill ha en större satsning på förebyggande sjukvård och målet är att framtidens primärvård bedrivs av en
huvudman.

Eva Strand
1. 47 år
2. Ordförande i den lokala avdelningen i Värmland
3. Företrädare och ledamot i avdelningsstyrelsen
4. Sjuksköterska 1981
5. Avdelningens expedition i Karlstad. Har en tjänst som distriktssköterska i Kristinehamns kommun.
6. Att arbeta för att de primärkommunala frågorna får en större plats. Alltför mycket koncentreras till landstingsområdet. Vi måste kunna se helheten, det är viktigt för både medlemmarna och patienterna.
7. Arbetsmiljön och arbetstiderna. Våra medlemmar arbetar i en bantad organisation och måste göra mer än de borde behöva och mer än som var tänkt när de tog sin anställning. Det leder till att de tvingas till sämre arbetstider i stället för att kunna få arbetstider utifrån sina önskemål.
8. Att möjliggöra för medlemmarna att kunna påverka det som är viktigt på arbetsplatsen, till exempel arbetsmiljön, arbetstider, arbetsorganisationen, individen och hälsan. Vårdförbundet kommer också i högre grad än i dag att tvingas se på arbetstiden ur medlemmarna hälsoperspektiv.

Lisbeth Löpare Johansson
1. 38 år
2. Ledamot i förbundsstyrelsen och ordförande i den lokala avdelningen i Norrbotten
3. Bland annat vice ordförande i den lokala avdelningen
4. Sjuksköterska 1985
5. Vårdförbundets expedition i Luleå. Har en tjänst som sjuksköterska på infektionsavdelningen, Sunderby sjukhus.
6. Att kunna påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården och yrkena så att det leder till en bra patientvård och bra arbetsvillkor för medlemmarna.
7. Arbetslivsfrågorna: en bra arbetsmiljö, en arbetsorganisation som är mer anpassad till individen än i dag, större inflytande över arbetet samt yrkenas utveckling och status.
8. Genom att vara en lyhörd och öppen organisation som tar till vara medlemmarnas kunskap och som kan se mer till medlemsvärdet. Vi kan inte vara ett starkt förbund utan medlemmar som starkt känner för det. Vi måste också ha en bättre beredskap för att tidigt kunna läsa av förändringar i omvärlden så att förbundet kan vara ledande i debatten om hälso- och sjukvårdens utveckling.

Marina Olsson
1. 41 år
2. Ordförande i den lokala avdelningen i Västra Götaland
3. Bland annat klubbordförande på Sahlgrenska universitetssjukhuset
4. Sjuksköterska 1986
5. Vårdförbundets expedition i Göteborg. Har en tjänst som sjuksköterska på en kirurgisk vårdavdelning på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
6. Är speciellt intresserad av ledarskaps- och organisationsutveckling, men också av att knyta samman löneavtalet med arbetsmiljön och samverkan eftersom det har samma fokus: arbetsplatsen, individen och närmaste chef.
7. Lönen. Även här hur lönen, samverkan och arbetsmiljön knyts samman eftersom det handlar om hur vi har det på jobbet.
8. Att arbeta för att jag som medlem känner mig hemma i förbundet och att organisationen utformas så att den gagnar mig som medlem på ett bra sätt.

Kenneth Sjöström
1. 53 år
2. Ledamot i förbundsstyrelsen och vice ordförande i den lokala avdelningen i Kalmar
3. Bland annat sektionsordförande och ordförande i TCO-distriktet i Kalmar
4. Sjuksköterska 1979
5. Den lokala avdelningens expedition. Har en tjänst som sjuksköterska på medicinkliniken i Kalmar.
6. Att arbeta för yrkets utveckling, ställning och status i vården: utbildning, kunna göra yrkesmässig karriär; att forskning om vården blir en naturlig del på arbetsplatsen och knyts mer till medlemmarnas verksamhet.
7. Lönen och att det finns mer tid för att bedriva en bra vård och utveckling.
8. Vi måste ha ett mycket starkare medlemsfokus: större tillgänglighet var vi än befinner oss; större delaktighet för företrädare och medlemmar; lyssna mer direkt på medlemmarna och regelbundet låta dem få tala om vad de vill att Vårdförbundet ska göra. Förbundet måste också bli mer synligt, både för medlemmar och andra.

Ejja Häman Aktell
1. 37 år
2. Ledamot i avdelningsstyrelsen, företrädare och samordnare i Skellefteå
3. Inga
4. Sjuksköterska 1987 och vidareutbildning inom barnsjukvård
5. Barnkliniken i Skellefteå
6. Att öka mervärdet i medlemskapet. Individen ska vara i centrum, men samtidigt måste vi öka kollektivkänslan som
vi tappat litet av.
7. Lönen och arbetsmiljön
8. Vi måste synas mer för medlemmarna; möta dem och visa att vi driver frågorna tillsammans.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida