Barnmorskan Ann tar steget in i äldrevården

Under ett år ska barnmorskan Ann Göranson utbilda sjuksköterskorna på tre äldreboenden i Stockholm om äldre kvinnors sexuella hälsa.

Ann Göranson konstaterar att kvinnorna på de äldreboenden hon arbetar med verkar ha ett uppdämt behov av att prata. En av de första åtgärderna har varit att identifierat kvinnliga boende som har problem med sin sexuella hälsa. Det gör Ann Göranson tillsammans med de åtta sjuksköterskor som hon ger en extra duvning för att de senare ska fungera som »specialister« i sin sjuksköterskegrupp.

– Många kvinnor säger att det är roligt att få vara med och de känner sig lite betydelsefulla. Det är ju vanligt att man ser sina besvär som något som hör åldern till. Kvinnor är inte heller vana vid att ta plats. De säger »jag är så gammal, vad finns det att göra för en som jag?«

Just nu genomför de samtal med de kvinnor som vill delta i projektet. Kvinnorna får ett formulär med frågor. Den patientansvariga sjuksköterskan och Ann Göranson gör sedan ett hembesök hos varje kvinna och i samtal besvarar de frågorna tillsammans.

Och visst finns det hjälp att få. Både mot torra slemhinnor, klåda, svamp och andra krämpor – oavsett om de är åldersrelaterade eller inte.

Men få har hittills brytt sig om äldre kvinnors sexuella hälsa. Ulla Lönn, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Norrmalm i Stockholm, blev inspirerad av en enkät från Vårdförbundet som visar barnmorskors intresse av att spela en roll för äldre kvinnors hälsa. Så hon projektanställde barnmorskan Ann Göranson för att höja personalens kompetens.

– Vi har gått den enkla vägen och satt på en blöja i stället för att ta reda på om den boende verkligen är inkontinent och i så fall varför. Men nu ska alla andra vägar vara prövade innan en kvinna får inkontinenshjälpmedel. Det får aldrig mer vara ett förstahandsval, säger Ulla Lönn.

Gruppen som Ann Göranson utbildar har nu tagit fram ett dokument för standardvårdplaner med sökord enligt vips och en checklista för inkontinens.

Det här borde vi ha tänkt på själva, tycker sjuksköterskorna Hjördis Hezekielsson och Eva-Lena Kinnmark på Rio serviceboende, med tanke på allt annat de redan hjälper de boende med.

– Men nu får vi en möjlighet att förbättra situationen för kvinnorna med inkontinensbesvär. Jag vet en del boende som eventuellt skulle kunna bli hjälpta av en lätt östrogenbehandling. När vi hade en kvinnlig vikarierande läkare här en gång var det en av kvinnorna som fick det, säger Eva-Lena Kinnmark.

Enligt barnmorskan Ann Göranson tycks varierande grader av inkontinens vara det klart största problemet på de tre äldreboendena. En obehandlad inkontinens sänker livskvaliteten. Ofta är den drabbade rädd för att lukta illa och isolerar sig, eller dricker för lite av rädsla för att kissa på sig.

– För dem kan toaletträning hjälpa, eller lokal östrogenbehandling, säger Ann Göranson.

Inte bara gruppen om åtta sjuksköterskor får del av Ann Göransons kunskaper. I april höll hon en utbildningsdag för de tre boendenas alla sjuksköterskor om kvinnokroppen livet igenom och det normala åldrandet. I höst blir det en dag om sjukdomar och en om sexualitet.

Som på alla andra äldreboenden är den övervägande delen boende på Rio kvinnor och paren är få. Men några par finns det och det har hänt att ett nytt par har funnit varandra på Rio.

– I början av projektet var vi inne på att det också skulle omfatta sexualiteten och vi har gjort en standardvårdplan om sexualitet. Men eftersom det här är ett ettårsprojekt känner vi att vi inte hinner med det. Så nu har vi lagt ribban lägre och koncentrerar oss på förkovran i form av kunskaper och samtalsmetodik, berättar Ulla Lönn.

Före sommaren görs en andra genomgång av kvinnornas status. Den ska samtidigt fungera som uppföljning av de insatser som har gjorts efter den första. I höst blir det en tredje inventering. Då ska man också undersöka i vilken mån blöjanvändningen har minskat på de tre boendena.

– Barnmorskor har kunskap om kvinnans reproduktiva hälsa genom hela livet så kanske hittar vi också helt nya behov som vi sjuksköterskor inte har tänkt på, säger Ulla Lönn.

Hon kan tänka sig att projektet kan komma att visa att en barnmorska eller två behöver knytas upp som kan upprätthålla den nya kompetensen hos sjuksköterskorna.

Det har gruppen gjort hittills:

  • Barnmorskan läste in sig på ämnet äldre kvinnor. Sen satte hon sig in i sjuksköterskornas arbete.
  • Åtta sjuksköterskor valdes att bli »specialister«. De tog fram dokument för standardvårdplaner, en checklista för inkontinens, och ett frågeformulär.
  • Sjuksköterskorna valde ut tänkbara kvinnor som erbjöds att delta i projektet.
  • Barnmorskan föreläste om kvinnokroppen för alla sjuksköterskor på de tre äldreboendena.
  • Barnmorskan och sjuksköterskorna träffade kvinnorna.
  • I standardvårdplanen har gruppen skapat de här nya sökorden: elimination, hud/vävnad: genitalia och sexualitet.

Sexuell hälsa enligt WHO:
Ett tillstånd av fysiskt, emotionellt, mentalt och socialt välbefinnande relaterat till sexualitet, inte endast frånvaro av sjukdom, dysfunktion eller svaghet.
Sexuell hälsa kräver ett positivt och respektfullt närmande till sexualitet och sexuella relationer, liksom möjligheten att få njutbara och säkra sexuella erfarenheter, fria från förtryck, diskriminering och våld.
För att sexuell hälsa ska uppnås och behållas, måste alla människors

Många barnmorskor vill arbeta med äldre
En undersökning som Vårdförbundet genomförde förra hösten visade att bara fyra av de 300 tillfrågade barnmorskorna arbetade med kvinnor över 60 år. Men 99 procent av dem ansåg att barnmorskor borde arbeta för äldre kvinnors hälsa, sexualitet och samliv och därför har en tydlig roll i äldrevården.
Om barnmorskans kompetens kom in naturligt i äldrevården skulle många problem med urinvägsinfektioner, framfall och uttorkning av slemhinnor på grund av medicinering lösas innan de blev allvarliga.
I dag upptäcks de oftast inte förrän kvinnan söker akut för blödande sår.
Rapporten Barnmorskorna om äldre kvinnors hälsa och sexualitet finns på: www.vardforbundet.se

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida