Bättre när patienten får sköta sina mediciner själv

Sjuksköterskornas rutiner för medicinhantering visade sig vara det största hindret när patienterna på kirurgkliniken på länssjukhuset Ryhov i Jönköping skulle fortsätta att ta ansvar för sin egen medicinering också då de var inlagda.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen är det sjuksköterskan som ansvarar för läkemedelshanteringen på vårdavdelningar. Men i ett pilotprojekt i samråd med Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet fick 108 patienter vid kirurgkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping sköta sin medicinering själva under sin vårdtid vid kliniken.

Säkrare med egna tabletter

? De flesta patienter som medicinerar innan de läggs in vill fortsätta med det också inne på sjukhuset. Kliniken använder ofta preparat som är synonyma med de patienten har, med annat utseende och annan färg. De känner inte igen tabletterna och ska plötsligt ta läkemedlen vid de tider som avdelningen har – rutiner som kan variera från avdelning till avdelning, förklarar överläkare Anders Hugander.

Det majoriteten av de 108 patienterna i studien uppskattade mest var att de fick ta medicinerna på de tider de var vana vid, att de kände igen sina egna tabletter, och att det kändes säkrare.

Klinikchefen har formellt ansvar

? Vårdavdelningen kan ofta vara helt ovan vid de mediciner som en patient har haft sedan länge. Självmedicinering är därför ett sätt att öka både patientens autonomi och patientsäkerheten.

Formellt övertar klinikchefen ansvaret från sjuksköterskorna, och lämnar det vidare till patienten.

Patienten har en lista med sig till avdelningen som den apotekare som kliniken samarbetar med kan gå igenom så att man inte riskerar dubbelmedicineringar. Apotekskonsulten kan också hjälpa patienten så att han lär sig de eventuella nya läkemedlen.

Svårt ändra attityder

Projektet har gått över till att bli en del av de ordinarie rutinerna. Det har också spritts till andra kliniker i Jönköping, om än långsamt. Sjuksköterskornas rutiner för medicinhantering visade sig vara det största hindret för genomförandet.

? Läkemedelshantering är en central arbetsuppgift för sjuksköterskor. De har det på sitt rullande schema och det kan vara svårt att ändra attityder. Numera gör de bara en kontroll per dygn.

I morgon fortsätter den nationella patientsäkerhetskonferens som avbröts genom mordet på utrikesminster Anna Lindh. Då berättar en grupp från Länssjukhuset Ryhov mera om sitt arbete.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida