Bättre rutiner effekt av vårdlarm

Efter att ha pekat ut en ensam sjuksköterska som ansvarig för vanvård har nu Landskrona kommun utrett vad som egentligen hände på äldreboendet. Arbetsgivaren har upptäckt att rutinerna på arbetsplatsen brister och kommer med förslag på förbättringar.

1 oktober 2001

– All dramatik har redan lett till åtgärder från arbetsgivarens sida. Dokumentation och kommunikation ses över och två sjuksköterskor har fått åka på en sårvårdsutbildning, berättar Jeanette Olsson, ordförande för Vårdförbundets lokala klubb i Landskrona och kollega med den utpekade sjuksköterskan.

Diskussionerna på arbetsplatsen har lagt sig och nu hoppas hon att det som hänt ändå ska ha fört något gott med sig.

– Det måste vi tro – annars skulle vi inte orka fortsätta.

I en kompletterande skrivelse till Socialstyrelsen redogör Landskrona kommun för vad som förorsakade att en patient på äldreboendet fick maskar i ett sår. Efter att ha gått igenom all dokumentation och intervjuat berörd personal konstaterar arbetsgivaren att larver inte är någon ovanlig syn i sår, och att larvernas uppkomst inte ansvarsmässigt bör belasta någon.

Dålig kommunikation
Arbetsgivaren har svårt att avgöra vilken information sjuksköterskan har fått av hemvårdspersonalen, men drar slutsatsen att kommunikationen mellan hemvårdspersonalen, sjuksköterskan och enhetschefen har varit bristfällig. Kommunen skriver också att det saknas dokumentation om vad som gjorts, och tillägger att det databaserade journalsystemet delvis har varit ur funktion under den aktuella perioden. »Detta problem kan eventuellt förklara varför vissa uppgifter inte gått att spåra i journalen.«

– Det är uppenbart att det har brustit både i kommunikation och dokumentation på äldreboendet, säger byrådirektör Carin Gyllander, som handlägger ärendet på Socialstyrelsen.

Därför har hon begärt in ytterligare uppgifter från kommunen om varför den datoriserade dokumentationen och journalföringen legat nere under sommaren.

Efter tidningsrubrikerna om vanvård beslöt åklagaren att inleda en förundersökning för att ta reda på om den utpekade sjuksköterskan gjort sig skyldig till något brott. Brottsrubriceringen hävdade han kunde bli misshandel. Men kriminalinspektör Per-Olof Andersson, som nyligen har avslutat förhören både med den utpekade sjuksköterskan och med omkring 20 vårdanställda är säker på att åtalet, om det väcks, inte kan gälla en så allvarlig brottsrubricering.

Brister i organisationen
– Jag ska inte ha någon uppfattning under pågående utredning men man kan inte komma ifrån att arbetsgivaren har varit väl snabb med att peka ut sjuksköterskan som ansvarig för vanvård.

Per-Olof Anderssons intryck efter förhören är att det kan finnas brister i organisationen som gör det svårt att hinna med det fulla omvårdnadsansvaret.

– Det är lätt att göra en fadäs i en pressad arbetsorganisation.

Förhören är avslutade men innan utredningen kan överlämnas till åklagaren ska Socialstyrelsen och infektionsklinikens specialister på sårvård komma med sina synpunkter.

Jonas Widell är jurist på Vårdförbundet med ansvar för den lagstiftning som rör hälso- och sjukvård. Han bistår den utpekade medlemmen med juridisk hjälp och har varit med under polisförhöret med henne. Även han anser att arbetsgivaren har varit alldeles för snabb med att dela ut en disciplinpåföljd till sjuksköterskan.

– Jag har svårt att förstå hur man så tvärsäkert kan peka ut en sjuksköterska som ensam ansvarig.

–Det gäller både disciplinpåföljden och de fördömande uttalanden som arbetsgivaren till en början gjorde i pressen.

Jonas Widell kritiserar också åklagaren för hans snabba beslut att inleda en förundersökning i stället för att avvakta
Socialstyrelsens utredning. Misstänker Socialstyrelsen att ett brott har begåtts som kan leda till fängelse är verket skyldigt att föra fallet vidare till åklagare.

– Det utbröt panik på många håll och reaktionerna blev överdrivna.

Se över bestämmelserna
I likhet med Vårdförbundets ordförande, som i Vårdfacket nummer 8 uttalade sig om behovet av att förändra lex Maria, anser Jonas Widell att ärendet har aktualiserat behovet av att se över bestämmelserna.

– För att förebygga allvarliga incidenter borde samtliga små händelser dokumenteras och följas upp. Det skulle kunna leda till en översyn av rutinerna innan något allvarligt inträffar.

I fallet med äldreboendet i Landskrona har händelse-utvecklingen nu lett till att arbetsgivaren börjat se över sina rutiner.

– Men det ska inte behöva gå så här långt innan det sker, säger Jonas Widell.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida