Befolkningens behov av skydd understryks i nytt lagförslag

I förslaget till ny smittskyddslag läggs tyngdpunkten vid förebyggande åtgärder. Och den som inte själv inser att den är farlig ska kunna tvångsisoleras utan tidsgräns.

13 november 2003

I dag har folkhälsominister Morgan Johansson, som också har titeln smittskyddsminister, presenterat regeringens förslag till ny smittskyddslag. Syftet med en ny lag är bättre balans mellan befolkningens behov av skydd mot smittsamma sjukdomar och den smittades integritet och rättsäkerhet.

Stor vikt läggs vid frivilligt smittskyddsarbete. Enligt regeringen är de effektivaste åtgärderna mot smittspridning information om smittvägar och om hur man kan skydda sig, samt medicinsk behandling för redan smittade personer.

Det är landstingens ansvar att skydda befolkningen mot smittsamma sjukdomar. I det ingår bland annat att se till att allmänheten har tillgång till information om hur man skyddar sig mot smitta. Ansvaret för direkta smittskyddsåtgärder har behandlande läkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal. En del av det är smittspårning och att underrätta en person som kan ha smittats.

Enligt lagförslaget ska smittskyddsläkaren ha rätt att underrätta en närstående som riskerar att smittas av en allmänfarlig sjukdom, när den som bär på smittan inte själv informerat om sjukdomen. Det är en skillnad mot den nuvarande smittskyddslagen som kom 1989.

Tvångsisolering utan tidsgräns

Om den som bär på en allmänfarlig sjukdom inte själv gör något för att förhindra att smittan förs vidare, kan länsrätten, efter ansökan från smittskyddsläkaren, fatta beslut om tvångsisolering. Vid dagens presskonferens sa folkhälsominister Morgan Johansson att han inte vill gå dem till mötes som anser att det ska finnas en gräns för tvångsisolering på sex månader.

? Socialstyrelsen var en av de remissinstanser som pekade på faran att släppa ut människor som är smittfarliga i förtid. Vi måste skydda människor för personer som inte har insikt om att de är farliga.

Enligt förslaget ska den som tvångsisoleras ha rätt till en stödperson.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida