Berättade för mamman

Erinran för brott mot tystnadsplikten.

4 maj 1998

Den 22-åriga kvinnan var inlagd på en psykiatrisk vårdavdelning då hennes mor ringde till sjuksköterskeexpeditionen och frågade hur dottern mådde. Kvinnan hade vårdats på avdelningen flera gånger tidigare och modern hade då haft kontakt med avdelningens personal.

Denna gång hade patienten dock tydligt förklarat att hon ville att bara en namngiven väninna skulle få veta att hon befann sig på sjukhuset.

När modern ringde hade patienten vårdats två veckor på sjukhuset och haft besök av väninnor och en bror. Den sjuksköterska som tog emot samtalet hade vid ett av patientens tidigare vårdtillfällen pratat med hennes mor. Hon tolkade påringningen som att modern visste att dottern var intagen på avdelningen och hon berättade varför.

Patienten anmälde sjuksköterskan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Sjuksköterskan bestrider att hon handlat felaktigt. Hon medger att hon begått ett misstag, men utan uppsåt. Att värna om patienternas sociala nätverk ingår i klinikens policy, sjuksköterskan hade en gång förut diskuterat patientens hälsa med hennes mor, och i hastigheten förbisåg hon patientens önskemål. Under vårdtiden var dessutom både patientens bror och blivande svägerska på besök.

Ansvarsnämnden konstaterar att sjuksköterskan borde ha förvissat sig om att det inte fanns något hinder mot att lämna ut uppgifterna. Eftersom hon inte gjorde det ger nämnden henne en erinran. Beslutet har vunnit laga kraft (HSAN 2276/97:B3).

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida