»Beslutet om rätt till senare pension bör ändras«

Den nya lagen om rätten att arbeta kvar till 67 års ålder kränker arbetsgivarnas och fackförbundens rätt att verka som oberoende och självständiga organisationer. Lagen bryter också mot Sveriges internationella åtaganden, skriver TCO och LO i en anmälan till FN-organet ILO.

Beslutet togs i riksdagen trots protester från både fack och arbetsgivare och trots att lagrådet ifrågasatte om inte beslutet strider mot två ILO-konventioner som Sverige skrivit under.

TCO och LO vill genom sin anmälan att riksdagsbeslutet ska ändras. De menar att det bryter mot ILO:s grundläggande principer om arbetsmarknadens parters rätt att reglera sina förhållanden i kollektivavtal. Avtalsfriheten (reglerad i en ILO-konvention som Sverige skrivit under) inskränks, bland annat genom att ogiltigförklara avtal som sträcker sig längre än till och med 2002, sägs i anmälan.

I dag, säger de två organisationerna vidare, finns det avtal om avgångsskyldighet med tanke på säkerhetsaspekter och arbetsförhållanden, till exempel för gruvarbetare och flygledare som har 60 år som pensionsålder. Många arbetstagare kan  eller orkar inte arbeta till 67 års ålder och lagändringen tar inte hänsyn till detta.

Vidare pekar TCO och LO på att den svenska ILO-kommittén (med representanter för staten, arbetsgivare och fack) enhälligt kritiserade ett liknande förslag 1999 för att det bröt mot den fria förhandlingsrätten.

Sverige prickades
Dessutom skriver de två organisationerna att »inskränkningen i avtalsfriheten är också anmärkningsvärd med tanke på att Sverige redan tidigare varit föremål för en anmälan till ILO 1994 för kränkningen av den fria förhandlingsrätten«.

Sverige prickades då för att ett riksdagsbeslut om nya las-regler innebar ett förbud för arbetsgivare och fack att förhandla om kortare tider för visstids- och provanställning. Sverige uppmanades att avstå från lagstiftning som bryter mot tidigare ingångna kollektivavtal, samt att ändra beslutet. Något som också skedde efter valet 1994 när den borgerliga regeringen ersattes av dagens socialdemokratiska.

Hänvisar till lagrådet
Till sist pekar TCO och LO på att lagrådet i sitt yttrande för ett år sedan sa att det var tveksamt om förslaget om 67 år är förenligt med Sveriges åtaganden enligt ILO-konventionerna. Lagrådet är den instans som granskar lagförslag så att de inte strider mot grundlagen eller Sveriges internationella åtaganden.

Fotnot: ILO är FN:s organ för arbetsmarknadsfrågor, bildat 1919 samtidigt med FN:s föregångare Nationernas förbund och med huvudkontor i Genève. Verksamheten bygger på ett trepartsförhållande bestående av representanter för staten, arbetsgivare och fack.

Sverige blev medlem 1920 och i dag är cirka 170 länder anslutna. Tre huvudområden har prioriterats sedan mitten av 90-talet: att främja den demokratiska utvecklingen, kampen mot fattigdom samt försvar av de anställdas rättigheter och arbetsförhållanden. ILO kan pricka en stat, men några sanktionsmöjligheter finns inte. En prickning leder dock ofta till positiva förändringar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida