Blicka bakåt arbeta framåt

När Vårdförbundet bildades för 25 år sedan var jag nybliven laboratorieassistent, som det hette på den tiden. Jag hade precis fått arbete på kemlab på Danderyds sjukhus och blev väldigt snabbt fackligt engagerad. Att jag direkt kom in på den fackliga banan berodde till stor del på mitt intresse för yrkesfrågorna. Jag kände en stor frustration över att min och mina kollegers yrkeskompetens inte togs tillvara fullt ut. Arbetsgivaren betraktade oss som assistenter och såg inte hur vi kunde bidra till arbetsplatsens utveckling utifrån våra yrkesroller och som individer.

Nu har det gått 25 år sedan dess. Och när jag i dag blickar tillbaka på förbundets arbete sedan starten tycker jag att vi har åstadkommit mycket.

Från början stod de traditionella fackliga frågorna om medbestämmande, centrala löneförhandlingar och arbetsmiljö i fokus. Men i mitten av 80-talet, när medlemmarna inbjöds att skriva om sin arbetsdag i dagboksform, framkom viljan att stärka yrkena. Och det har sedan dess genomsyrat vårt arbete. Här tycker jag att vi har åstadkommit fantastiskt mycket.

Ett steg, som starkt har bidragit till att vi har kunnat stärka vår ställning som viktiga yrkesgrupper inom sjukvården, var när utbildningarna fick högskolestatus. Det blev då också möjligt att forska inom våra ämnesområden och det har gett oss större möjligheter att påverka. De senaste löneavtalen, där vi har kopplat ihop lönen med yrket, är ett annat steg i utvecklingen att stärka yrkena. Här betonas att varje individs insats är betydelsefull och att innehållet och ansvaret i det egna arbetet ska återspeglas i lönekuvertet. Avtalen har också lett till att vi har fått en bättre löneutveckling än andra yrkesgrupper i samhället.

Vi har också flitigt deltagit i den vårdpolitiska debatten. Det har bidragit till att vi i dag betraktas som en etablerad och stor organisation i hälso- och sjukvården. Vi är med i alla fora där sjukvården diskuteras och besluten fattas – både på det lokala och nationella planet. Och det tycker jag känns oerhört glädjande.

Men jag vet också att många medlemmar är kritiska och inte tycker att det har hänt särskilt mycket, att vi inte har synts tillräckligt. Det är en kritik som vi självfallet tar på stort allvar. Även om vi åstadkommit mycket bra finns det en hel del som vi kan förbättra. Bland annat måste vi bli bättre på att tala om vad vi gör och möta dig som medlem utifrån dina individuella behov.

Det är också ett arbete som är högt prioriterat inom förbundet.

Under de kommande 25 åren tror jag att vi kommer att stärka våra positioner ytterligare. Vår yrkeskompetens är efterfrågad och det ger oss bra förutsättningar för att kunna påverka den framtida sjukvårdens struktur och därmed också våra arbetsvillkor. Att vi är fyra olika yrkesgrupper som har valt att samarbeta inom ett förbund ser jag också som en oerhörd styrka. En fråga som är viktig för till exempel biomedicinska analytiker får större kraft om kollegerna inom de andra tre yrkesgrupperna på arbetsplatsen och inom förbundet står bakom argumenten.

Om du vill veta mer om förbundets arbete sedan starten kan du läsa boken Från likhet till olikhet. Den är skriven av Karin Olsson, som under sina 25 år inom förbundet varit en av de drivande krafterna i arbetet med yrkesfrågorna.

Min förhoppning är att boken ska ge oss ökad kunskap om den utveckling som skett. Jag tror att det är viktigt att blicka bakåt för att kunna arbeta vidare framåt. Jag hoppas också att boken ska bli ett inslag i debatten och ge beslutsfattare nya perspektiv på sjukvården. Boken kan beställas från Vårdförbundet Material, telefon 08-14 78 00.

Jag vill också ta tillfället i akt och berätta att vi i samband med kongressen den 14–16 maj kommer att lansera en ny webbplats. Den riktar sig i första hand till alla förbundets medlemmar och är ett led i vårt arbete med att förbättra kommunikationen. Under kongressdagarna kan du bland annat gå in och diskutera de ämnen som tas upp och skicka frågor till ditt kongressombud. Adressen är som tidigare www.vardforbundet.se. Men det är viktigt att betona att webbplatsen är under utveckling och har du synpunkter och idéer tar vi gärna del av dem.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida