Bra munvård kräver samarbete

— Både tandhygienister och sjuksköterskor behövs för att få tandvårdsreformen att fungera. Våra yrkeskunskaper kompletterar varandra, vi är legitimerade yrkesutövare och kan ta på oss det delade ansvaret för att tandvårdsreforme efterlevs, säger tandhygienist Birgitta Wolf som leder projektet Bra mun- och tandvård.

För att öka äldres möjligheter att behålla en god munhälsa startade Vårdförbundet och Sveriges tandhygienistförening i samarbete med Folktandvården Skåne, Ängelholms och Trelleborgs kommuner och högskolan i Kristianstad i augusti förra året projektet Bra mun- och tandvård.

Arbetet är en vidareutveckling av kvalitetsinstrumentet BraVå, bra vård för äldre, med 16 indikatorer på bra vård som Vårdförbundet publicerade våren 2000 (och som Vårdfacket presenterade i nr 2 förra året).

Masarna nyckelpersoner
Munvård var ett av de områden som BraVå pekade ut som särskilt angelägna att satsa på. En grupp tandhygienister och sjuksköterskor har nu tagit fram riktlinjer för ett systematiskt arbete med munvård i kommunal omsorg.

– Masarna är nyckelpersoner som vi vill lyfta fram. Den omvårdnadsansvariga sjuksköterskans roll i munvårdsarbetet måste också tydliggöras, säger projektledare Birgitta Wolf.

– Dokumentation av mun- och tandstatus ingår ju dessutom i
sjuksköterskans ansvar och munbedömningsinstrumentet passar utmärkt för den dokumentationen. Det har testats på ett stort antal geriatriska patienter i Sverige.

Arbetsgruppen har också arbetat fram ett kunskapsunderlag för vårdpersonalen där munhälsans betydelse för vårdtagarens livskvalitet betonas, inte minst för att kunna tillgodogöra sig mat och dryck i tillräcklig omfattning.

MunBraVå-materialet har diskuterats i omgångar av olika delgrupper inom projektet och innan det slutförs blir det stor hearing i Lund den 5 april.

Arbetsgruppen ska också beskriva hur utbildningsprogrammen för sjuksköterskor och tandhygienister bör kompletteras och hur kontakten mellan verksamhet och högskola kan förbättras.

Utbildningsplan på gång
– Behovet av utbildning är mycket stort, både för vårdpersonalen och tandvårdspersonalen. Högskolan i Kristianstad arbetar därför i projektform med att ta fram en utbildningsplan för sjuksköterske- och tandhygienist-programmen i samverkan, berättar Birgitta Wolf.

Projektet Bra mun- och tandvård ska vara avslutat sista juni. Det finansieras till största delen av Socialdepartementets äldreprojekt.

Birgitta Wolf kommer att finnas på Hälso- och sjukvårdsstämman den 26 april. Hon svarar gärna på frågor om projektet på birgitta.wolf@skane.se eller per telefon 046-15 39 42.

Litteratur:
Äldretandvård, Nordenram och Nordström, Gothia förlag 2000

Munhälsa på äldre dagar, Ahlborg, Albom och Andersson, Athena Nordic 2000

Munvårdskunskap för vårdpersonal, Nederfors och Paulsson, Athena Nordic 1996

Caring for oral health in the elderly, doktorsavhandling av tandhygienist Gun Paulsson, Malmö december 2000

Testing an oral assessment guide during chemotherapy treatment in a Swedish care setting: a pilot study av Pia Andersson m fl. Journal of clinical nursing 1999, vol 8:150–158.

Relations between oral health status and nutriotional status in a group of geriatric rehabilitation patients (i manusform) av Pia Andersson m fl.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida