BraVå ska borga för kvalitet i äldrevården

Nu lanserar Vårdförbundet ett kvalitetsinstrumentet för äldrevården, BraVå. Det vänder sig till både beslutsfattare och vårdpersonal och ska säkra en bra vård för alla äldre.

7 februari 2000

85-åriga Emma är inkontinent. Om hon är ren och luktfri, om hon kan gå på toaletten dygnet runt och stimuleras att upprätthålla sin kontinens istället för att få inkontinenshjälpmedel – samtidigt som orsakerna till hennes inkontinens är utredda och dokumenterade enligt riktlinjer på den enhet där hon bor – då får Emma en bra inkontinensvård.

Om bra inkontinensvård kan man läsa i BraVå – Bra vård för äldre. Det är en beskrivning från vårdtagarperspektiv av vad som kännetecknar god vård för äldre. BraVå är ett arbetsredskap och vänder sig till politiker och vårdens alla yrkesgrupper, och det omfattar hela äldrevården.

16 olika områden tas upp i materialet och varje område är uppdelat i en del för politiker och beslutsfattare och en för personal. Dessutom finns det lästips till varje område. Den del som vänder sig till beslutsfattare räknar i form av att-satser upp ett antal kvalitetskrav, tänkta som konkreta beskrivningar av bra vård att användas till exempel i samband med upphandling av äldrevård.

Delen som mest vänder sig till vårdpersonal är mer resonerande och är tänkt som underlag för att stimulera till reflektion, utveckling, engagemang.

Bra aktiviering och rehabilitering
Att-satserna är ganska detaljerade. I att-satserna om vad bra aktivering och rehabilitering innebär står det så här:

*Att vårdtagaren stimuleras att använda sin förmåga att klara sig själv.

*Att vårdtagaren  har möjlighet att upprätthålla och bibehålla kontakt med släkt och vänner.

*Att vårdtagaren har möjlighet att delta i dagliga aktiviteter som exempelvis matlagning, trädgårdsarbete eller planering av högtidsfirande.

*Att vårdtagaren har möjlighet att ta del av olika kulturella evenemang eller andra personliga intressen.

*Att vårdtagaren vid behov har möjlighet att vila flera gånger under dagen.

*Att vårdtagaren har tillgång till sär-skild rehabiliteringspersonal, som sjukgymnaster och arbetsterapeuter.

*Att sjukgymnaster och arbetsterapeuter vid behov ger vårdpersonalen och eventuellt närstående stöd och handledning i hur vårdtagarens rehabiliteringsbehov bäst tillgodoses.

*Att samarbete med frivilligorganisationer uppmuntras och insatserna samordnas med vården och omsorgen i övrigt.

Känna lust till livet
I den mer resonerande delen, som vänder sig till personalen, sägs det för samma område att vårdtagarens förmåga att känna lust till livet är en grundläggande förutsättning för bra vård och omsorg. För att upprätthålla själsliga och funktionella förmågor måste de gamla få förutsättningar att ha kontroll över sin livssituation och leva ett så aktivt liv som möjligt. Det ska bidra till att de upplever gemenskap och känner sig behövda.

Utformningen av den fysiska miljön, personalens kunskaper om varje individs tidigare liv, arbetets uppläggning och lämpliga rehabiliteringsinsatser för just honom eller henne måste samverka. Den rehabilitering som utgår från de vardagliga aktiviteterna är ingen ersättning för rehabiliteringsenheter eller den särskilda dagverksamheten.

Matlagning, promenader, utflykter ska tas tillvara som stimulering och rehabilitering, liksom möjligheten att ta del av dagsnyheter, skönlitteratur och att få diskutera aktuella ämnen. Möten med husdjur och små barn väcker ofta djupt liggande minnen. Därför bör personalen diskutera hur sådana inslag i vården ska kunna tillgodoses.

De områden BraVå omfattar är, förutom inkontinens, aktivering och rehabilitering: ett värdigt bemötande, delaktighet, en bra vårdplanering, bra boendemiljö, bra läkemedelshantering, mun- och tandvård, sömn, en bra vård vid måltider, oro och ångest, vid smärta, vid demenssjukdom, trycksår, fall och fallskador, vid livets slutskede, samt vad det innebär att ledning och organisation utgår från vårdtagarens behov.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida