Breda och aktiverande insatser bäst mot långvarig smärta

Vid långvarig smärta ger samordnad, intensiv och aktiverande rehabilitering med hjälp av tvärprofessionella insatser bättre resultat än enstaka enkla åtgärder som inte aktiverar patienten, exempelvis enbart medicinering. Det konstaterar SBU i en stor granskning av metoder mot långvarig smärta som presenteras i dag.

22 mars 2006

Med hjälp av ledande experter har SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, kritiskt analyserat och sammanställt tillgänglig forskning om behandling av långvarig smärta, det vill säga smärta som varat minst tre månader.

De breda och samordnade behandlingsprogram som har visats vara effektiva kallas multimodal rehabilitering. Programmen kan omfatta både psykologiska metoder, som kognitiv beteendeterapi eller annan beteendepåverkande behandling, och strukturerad fysisk träning eller sjukgymnastik. Patientutbildning ingår också.

Färre sjukdagar

Patienter som har smärtor från muskler och skelett, och som får både psykologiska insatser och åtgärder för att förbättra den fysiska funktionsförmågan, har färre sjukdagar än patienter som behandlas med enstaka åtgärder.

SBU slår också fast att långvarig smärta efter vävnadsskada lindras bättre av aktiv, specifik och professionellt ledd fysisk träning än av exempelvis massage eller ultraljudsbehandlingar som inte aktiverar patienten. Träningen måste vara kontinuerlig eftersom den positiva effekten är kortvarig. Ännu bättre resultat kan nås när träningen kombineras med beteendeterapi.

Minskad smärta höjer livskvaliteten

Forskning om behandling av långvarig smärta visar entydigt att det finns ett starkt negativt samband mellan smärta och livskvalitet. Minskad smärta ger med andra ord ökad livskvalitet.

I rapporten gås det vetenskapliga stödet för olika typer av behandlingar igenom: effekten av olika rehabiliteringsprogram, kognitiv terapi, läkemedelsbehandling, olika instrumentmetoder som ryggmärgsstimulering och radiofrekvensbehandling, fysisk träning, avspänning, massage, akupunktur med flera metoder.

Felaktigt om akupunktur

I flera medier har det under dagen förekommit felaktiga spekulationer om resultat ur SBU:s rapport. Det har bland annat angivits att akupunktur inte ger någon effekt vid långvarig smärta, vilket är fel. I SBU-rapporten framgår tydligt att västerländsk akupunktur vid långvarig ländryggssmärta ger bättre smärtlindring än placebo. Det vetenskapliga underlaget är starkt .

Det finns också starkt underlag för att akupunkturens smärtlindrande effekt vid tennisarmbåge, smärta i nacke och skuldror respektive ländrygg är jämförbar med annan behandling.

I rapporten finns även ett avsnitt om långvarig smärta hos barn.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida