Brister i genuskunskap

Det saknas tvärvetenskaplig syn på genus och sexualitet inom det medicinska området.

27 mars 2003

Endast på några få områden i läkarutbildningen sker undervisning med ett genusperspektiv. Det menar Anna Westerståhl läkare och författare till doktorsavhandlingen: Möten i det medicinska sammanhanget.

I avhandlingen ger hon exempel på möten i vården där svårigheter uppstår kring genus eller sexualitetsbegrepp.

Ett möte som undersökts är det mellan distriktsläkare och lesbiska patienter. Få av distriktsläkarna kände till att de hade lesbiska kvinnor bland sina patienter, dessutom var kunskapen om lesbiska kvinnors levnadsvillkor och hälsofrågor begränsad.

– Det kan betyda att läkaren ställer heteronormativa frågor och gör heteronormativa antaganden. Man förutsätter att alla kvinnor är heterosexuella, och att icke-heterosexualitet är något problematiskt.

Anna Westerståhl har även undersökt vilken syn lärare på medicinska fakulteten vid Göteborgs universitet har på genus. Genusperspektiv på det egna ämnet uppfattades antingen som ovetenskapligt och irrelevant eller som angeläget och relevant. I bägge fall var genusperspektiv starkt förknippat med kvinnor.

För att ändra på det anser hon att frågor om genus och sexualitet bör integreras i läkarutbildningen.

– Då kan studenterna, de blivande vårdgivarna, lära sig att hantera alla de komplexa möten de kommer att ställas inför. Detta kräver en medveten satsning från akademiens sida och ett aktivt intresse från studenterna, säger Anna Westerståhl.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida